Hodnota povinného nebo dobrovolného vkladu majetkového zakladatelů účetní jednotky, který je zapsán do veřejného rejstříku 211

211

901
Dotace na financování  DNaHM – předpis nároku na investiční dotaci 346 901
Účelové  finanční dary, pokud byly přijaty jako zdroj financování DHaN majetku 221

211

901
Bezúplatně nabytý DHaN odepisovaný snížený o oprávky, pokud bezúplatně nabytý majetek slouží pro hlavní činnost neziskovky 04x 901

 

Bezúplatně nabytý neodepisovaný majetek, pokud slouží pro hlavní činnost neziskovky 031 901
Hodnota nově zjištěného a v účetnictví doposud nezachyceného neodepisovaného majetku 031 901
Zdroje převedené z fondů , které jsou tvořeny jako zdroj na pořízení dlouhodobého majetku 911 901
Převod zisku za minulé období do vlastního jmění na základě rozhodnutí účetní jednotky 931 901
Převod fin.prostředků z účelových fondů 911 901
Inkaso daru určeného na zvýšení jmění účetní jednotky 211

221

901
Zněna účelu použití daru na pořízení DM z původního účelu na hrazení provozních nákladů 682 901
Prominutí dluhu-prominutí dluhu není darem, který může být dle zákona o daních z příjmů osvobozen od daně–rozvahové účtování 321 901
Dar pohledávky vůči třetí osobě-rozvahové účtování 378 901
Převod zůstatku při otevírání účetních knih 961 901
Převod ztráty za minulé období do vlastního jmění na základě rozhodnutí účetní jednotky 901 931
Rozpuštění  jmění do výnosů ve výši stejného % z použitého daru na pořízení DM –  dar nesnižuje pořizovací cenu majetku a náklady v podobě odpisů se kompenzují účtováním výnosů na vrub vlastního jmění 901 649
Rozpuštění  jmění do výnosů ve výši stejného % z poskytnuté dotace na pořízení DM- dotace nesnižuje cenu majetku a náklady v podobě odpisů se kompenzují účtováním výnosů na vrub vlastního jmění 901 649
Převod do vl. jmění z fondů při účtování darů na financování DM prostřednictvím fondů-peněžní dary  se  musí zaúčtovat do jmění a následným dalším zápisem převést do fondů 901 911
Změna účelu použití daru na pořízení DM na krytí provozních nákladů 901 682
Převod zůstatků při uzavírání účetních knih 901 962

 

SO

(Visited 501 times, 1 visits today)