Výklad (komentář) k účtu

Na tomto účtu se zachycují:

a)
hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených ZoÚ, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.
b) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění,

Movité věci, samostatné movité věci, vybrané věci instalované v budovách a soubory movitých věcí jsou vysvětleny u pojmu movitá věc. Definice hmotného majetku z hlediska ZDP a dlouhodobého hmotného majetku z hlediska účetnictví se téměř neliší.

Vždy se musí jednat o majetek, k němuž má účetní jednotka právo vlastnické nebo právo hospodaření s majetkem státu. Dále by zde mělo být účtováno zejména o:

a) technickém zhodnocení, jež odepisuje účetní jednotka, která je nájemcem za podmínek stanovených v § 28 odst. 3 ZDP,
b) koupeném dlouhodobém hmotném movitém majetku, jehož vlastnictví nabývá kupující teprve úplným zaplacením kupní ceny a do nabytí vlastnictví (zaplacení) ho používá (jedná se o koupi s výhradou vlastnictví, kdy jako v předchozím případě může účetně odpisovat budoucí vlastník, již současný ekonomický uživatel, ale daňové odpisy uplatňuje až do zaplacení prodávající), Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím (§ 2132 až 2134 ObčZ),
c) propachtovaném majetku na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu § 2332 až 2344, § 2349 až 2357 ObčZ, který může účetní jednotka, která je pachtýřem tohoto majetku, odpisovat na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu (toto je jediný případ v ČR, kdy se postupuje v souladu s mezinárodní úpravou IFRS č. 17). Podle ObčZ se jedná o pacht závodu tehdy, jestliže propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři závod k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci. V ZoÚ je stále uvedeno, že majetek odpisuje i nájemce, pouze pokud je oprávněn o tomto majetku účtovat a odpisovat jej na základě smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části,

O majetku, který je předmětem finančního leasingu, účtuje vlastník tohoto majetku.

Ocenění

Způsoby oceňování veškerého dlouhodobého majetku a závazků upravuje ZoÚ – § 24 až 27 a Vyhláška – § 47, 48 , 51, 61 a 61a.

1) Pro účely zákona o účetnictví je možné k okamžiku uskutečnění účetního případu použít pro movité věci podle § 25 ZoÚ pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu a vlastní náklady:

Pořizovací cena

Součástí ocenění movitých věcí jsou podle § 47 Vyhlášky a ČÚS 013 zejména náklady na:

 – přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
 – úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne (účetní jednotka se může rozhodnout, že budou úroky součástí pořizovací ceny majetku nebo je zahrne přímo do nákladů třídy 5. Zahrnování úroků se zahájí prvním použitím úvěru nebo zápůjčky na tento účel. Jsou-li úvěr nebo zápůjčka použity i na jiný účel a jsou-li doloženy věcně i hodnotově, účtují se úroky proporcionálně na jednotlivé účely),
 – clo, dopravné, montáž,
 – licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
 – zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
 – dále viz § 47 odst. 1 Vyhlášky a hesla dlouhodobý hmotný majetek a pořizovací cena.

Reprodukční pořizovací cena

Reprodukční pořizovací cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. U movitých věcí je to zejména v případech hmotných movitých věcí:

a) nabytých darem,
b) vytvořených vlastní činností v případě, že reprodukční pořizovací cena je nižší než vlastní náklady,
c) nově zjištěných a v účetnictví dosud nezachycených (např. inventarizační přebytek),
d) vložených, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak.

Podrobněji viz heslo reprodukční pořizovací cena.

Vlastní náklady

Vlastními náklady se oceňují hmotné movité věci při pořizování vlastní činností a součástí jsou veškeré přímé náklady a popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením movité věci.

Podrobněji viz heslo vlastní náklady.

2) Součástí ocenění hmotných movitých věcí a jejich technického zhodnocení nejsou zejména:

 – opravy a údržba (po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání),
 – náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
 – smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
 – dále viz § 47 odst. 2 Vyhlášky, hesla dlouhodobý hmotný majetek a pořizovací cena.

3) Zvýšení ocenění movitých věcí

Ocenění hmotných movitých věcí se zvyšuje o technické zhodnocení.

4) Snížení ocenění hmotných movitých věcí

Ocenění hmotných movitých věcí a technického zhodnocení se snížuje o dotaci poskytnutou na pořízení a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění hmotných movitých věcí.

Trvalé snížení ocenění hmotných movitých věcí se vyjadřuje odpisy a účtuje se prostřednictvím oprávek – podrobněji (účet 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům)

O přechodném snížení ocenění hmotných movitých věcí se účtuje v rámci uzavírání účetních knih pomocí opravných položek na účtech účtové skupiny 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku.

Účtování

Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD

při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání,
k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) vyjadřuje skutečný stav dlouhodobého hmotného movitého majetku, tzn. movitých věcí a jejich souborů doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období

na straně MD se zachycují přírůstky pořízených hmotných movitých věcí a jejich souborů a technického zhodnocení,
na straně D se zachycuje vyřazení hmotných movitých věcí a jejich souborů v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu konečný stav dlouhodobého hmotného majetku, tzn. hmotných movitých věcí k rozvahovému dni doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace).

Pořízení hmotných movitých věcí

Movitou věc je možné pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem movité věci od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání.

Dlouhodobým hmotným movitým majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele.

Schéma č. 1 – Pořízení movitých věcí a souborů

 

 

 

Příklad č. 1 – Pořízení automobilu vkladem do společnosti

Tři společníci se dohodli na zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným o 360 000 Kč rovným dílem: dva peněžitými vklady a jeden společník vloží osobní automobil, který má ve svém obchodním majetku podnikatele jako fyzické osoby, protože současně podniká v jiném oboru. Pořizovací cena automobilu byla 450 000 Kč, zůstatková cena činí 170 000 Kč, znalecké ocenění vkladu je 120 000 Kč.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účtování u společníka – vkladatele:
Pořizovací cena automobilu 450 000 022
Dosavadní oprávky 280 000 082
1) vklad automobilu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 170 000 378 082
2) vyřazení automobilu z obchodního majetku 450 000 082 022
3) zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 170 000 061, 062, 063 378
Účtování u společnosti s ručením omezeným – příjemce vkladu:
1) schválení zvýšení základního kapitálu 360 000 353 419
2) vklad osobního automobilu v ceně podle posudku znalce před zápisem do OR 120 000 022 379
3) splacení peněžitých vkladů 240 000 221 379
4) zápis zvýšení základního kapitálu do OR 360 000 419 411
5) započtení vkladů 360 000 379 353

Účetní odpisy vloženého osobního automobilu ve společnosti s ručením omezeným se vypočtou z ceny podle znaleckého posudku (120 000 Kč), ale daňové odpisy budou vycházet z původní pořizovací ceny u vkladatele tj. 450 000 Kč (s. r. o. bude pokračovat

 

Příklad č. 2 – Pořízení automobilu vkladem do společnosti

Tři společníci se dohodli na zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným o 300 000 Kč rovným dílem: dva peněžitými vklady a jeden společník vloží osobní automobil, který má ve svém obchodním majetku podnikatele jako fyzické osoby, protože současně podniká v jiném oboru. Pořizovací cena automobilu byla 450 000 Kč, zůstatková cena činí 170 000 Kč, znalecké ocenění vkladu je 120 000 Kč. S. r. o. započte na zvýšení vkladu společníka jen 100 000 Kč a rozdíl do výše znaleckého ocenění 20 000 Kč vyplatí společníkovi v peněžní formě.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účtování u společníka – vkladatele:
Pořizovací cena automobilu 450 000 022
Dosavadní oprávky 280 000 082
1) vklad automobilu před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 170 000 378 082
2) vyřazení automobilu z obchodního majetku 450 000 082 022
3) a) zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 150 000 061, 062, 063 378
b) přijetí peněžité úhrady 20 000 221 378
Účtování u společnosti s ručením omezeným – příjemce vkladu:
1) schválení zvýšení základního kapitálu 300 000 353 419
2) a) vklad osobního automobilu v ceně podle posudku znalce a rozhodnutí valné hromady o započtení vkladu ve výši 100 000 Kč před zápisem do OR 100 000 022 379
b) rozdíl z ocenění a částky na započtení vkladu 20 000 022 379
3) splacení peněžitých vkladů 200 000 221 379
4) zápis zvýšení základního kapitálu do OR 300 000 419 411
5) započtení vkladů 300 000 379 353
6) výplata rozdílu hodnoty nezapočteného vkladu 20 000 379 221

Daňové odpisy vloženého osobního automobilu ve společnosti s ručením omezeným budou vycházet z původní pořizovací ceny u vkladatele, tj. 450 000 Kč (s. r. o. bude pokračovat v odpisování).

Ocenění vkladu (a tím i následně ocenění podílu ve společnosti) u společníka – vkladatele je ve výši zůstatkové ceny snížené o vyplacený rozdíl.

Příklad č. 3 – Vedlejší náklady pořízení

Společnost (plátce DPH) si pořizuje na základě kupní smlouvy ze zahraničí stroj. Ve smlouvě je sjednána záloha (závdavek) ve výši 25 % z ceny předem, cena je splatná v dílčích měsíčních splátkách ve výši 25 % z kupní ceny. Celková deklarovaná cena přepočtená na českou měnu je 12 000 000 Kč, výše cla je 10 % a DPH činí 21 %.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
1) zaplacená záloha (závdavek) na kupní cenu stroje 3 000 000 052 221
2) cena podle zahraniční faktury 12 000 000 042 321
3) zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) 3 000 000 321 052
4) dovozní clo 10 % 1 200 000 042 379
5) celková částka DPH 21 % z 13 200 000 2 772 000 343 379
6) úhrada cla a DPH 3 972 000 379 221
7) vnitropodniková faktura za montáž 50 000 042 586
8) dodavatelská faktura za přepravu 420 000 042 321
9) úhrada první splátky 3 000 000 321 221
10) uvedení stroje do užívání 13 670 000 022 042
11) úhrada druhé splátky 3 000 000 321 221
12) úhrada faktury za přepravu 420 000 321 221
13) úrok z prodlení za pozdní třetí splátku 15 000 544 321
14) úhrada třetí splátky a úroku z prodlení 3 015 000 321 221

 

 

Příklad č. 4 – Změněná vstupní cena

Společnost si pořizuje na základě kupní smlouvy ze zahraničí stroj v pořizovací ceně 700 000 Kč. Vedlejší náklady pořízení včetně cla činí 140 000 Kč. Ve smlouvě je sjednána záloha (závdavek) ve výši 25 % z pořizovací ceny před dodáním, zbytek bude doplacen při dodání. Účetní odpisy jsou stanoveny na 4 roky rovnoměrně (uvedení do užívání březen xxx1). V následujícím roce po uvedení do užívání přišla faktura za další vedlejší náklady spojené s pořízením v částce 30 000 Kč.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účetní operace roku xxx1
1) zaplacená záloha (závdavek) na kupní cenu stroje před jeho dodáním 175 000 052 221
2) cena podle zahraniční faktury 700 000 042 321
3) zúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) 175 000 321 052
4) vedlejší náklady pořízení 140 000 042 379
5) úhrada vedlejších nákladů 140 000 321 221
6) úhrada doplatku zahraniční faktury 525 000 321 221
7) uvedení stroje do používání 840 000 022 042
8) odpisy v prvním roce (700 000 + 140 000 = 840 000: 48 = 17 500 . 9 = 157 500) 157 500 551 082
Účetní operace roku xxx2
9) faktura za další vedlejší náklady 30 000 022 321
10) úhrada faktury 30 000 321 221
11) odpisy (840 000 + 30 000 = 870 000 : 48 = 18 125 .12 = 217 500) 217 500 551 082

V odpisování se pokračuje v dalších letech až do úplného odepsání DHM.

Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (“zvýšená vstupní cena”) a účetní i daňové odpisy jsou z této zvýšené vstupní ceny. U daňových odpisů se pak použije nová sazba nebo koeficient pro zvýšenou vstupní cenu. Při opomenutí zaúčtování některých vedlejších nákladů spojených s pořízením nebo při opravě ceny faktury hovoříme o “změněné vstupní ceně”, která může být nižší nebo vyšší než cena původní. Od tohoto toku odpisujeme ze změněné vstupní ceny a pro daňové odpisy se nemění sazba ani

Technické zhodnocení

Ocenění movitých věcí a jejich souborů se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

Technickým zhodnocením se podle § 47 odst. 4 Vyhlášky rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách (DNM, samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí) u staveb dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

Účetní jednotka může účtovat náklady charakteru technického zhodnocení na cizích hmotných movitých věcech a souborech v průběhu jejich pořizování, pokud se prokazatelně má stát nájemcem věci nebo souboru nebo jeho příslušné části a následně technické zhodnocení bude odepisovat. Vlastník hmotné movité věci a souboru neúčtuje náklady charakteru technického zhodnocení v průběhu pořizování movité věci a technické zhodnocení odpisované nájemcem.

Technické zhodnocení je definováno jinak podle ZoÚ a ZDP – podrobněji heslo Technické zhodnocení.
Účetní jednotka si stanoví ve vnitřní směrnici ocenění pro DHM např. 80 000 Kč, pak bude za technické zhodnocení (pro účely účetní) považovat také zhodnocení od částky 80 000 Kč. Současně ale musí pro účely DZP považovat za DHM majetek od 40 000 Kč a technické zhodnocení na tomto majetku podle § 33 také od 40 000 Kč. Potom bude mít samozřejmě jiné odpisy DHM a také technického zhodnocení

Příklad č. 5 – Technické zhodnocení – řešení podle ZoÚ a ZDP

HMOTNÝ MAJETEK:

Varianta 1
20 000 Kč
Účetnictví 2013 ZDP 2013 Účetnictví
od roku 2014
ZDP
od roku 2014
dlouhodobý hmotný majetek – movité věci 20 000 Kč – 20 000 až 40 000 Kč § 24/2/v

– nad 40 000 Kč hmotný majetek

20 000 Kč – 20 000 až 40 000 Kč § 24/2/v

– nad 40 000 Kč hmotný majetek

technické zhodnocení nad 40 000 Kč podle ZDP nad 40 000 Kč nad 20 000 Kč nad 40 000 Kč
za účetní období za účetní období za účetní období za účetní období
Varianta 2
40 000 Kč
Účetnictví 2013 ZDP 2013 Účetnictví
od roku 2014
ZDP
od roku 2014
dlouhodobý hmotný majetek – movité věci 40 000 Kč – 40 000 Kč 40 000 Kč – nad 40 000 Kč hmotný majetek
technické zhodnocení nad 40 000 Kč podle ZDP nad 40 000 Kč nad 40 000 Kč nad 40 000 Kč
za účetní období za účetní období za účetní období za účetní období

 Technické zhodnocení odpisované nájemcem se účtuje na účtu, na kterém se účtuje pronajatý majetek, a v případě finančního leasingu na účtu, na kterém se bude účtovat majetek převzatý nájemcem do vlastnictví.

Příklad č. 6 – Technické zhodnocení drobného DHM

V roce xxx1 byla pořízena počítačová síť, kterou účetní jednotka zaevidovala jako soubor v celkové pořizovací ceně 2 500 000 Kč. V roce xxx2 vyřadila účetní jednotka 2 předměty v pořizovací ceně 300 000 Kč a 100 000 Kč a pořídila nový předmět v pořizovací ceně 500 000 Kč. V následujícím roce xxx3 provedla účetní jednotka na některých předmětech souboru technické zhodnocení celkem za 700 000 Kč.

Výpočet daňových odpisů

Rok
Odpisová základna
vstupní cena (Kč)
Roční odpisová
sazba (%)
Roční odpis (Kč)
Zůstatková cena (Kč)
xxx1
                                                    2 500 000
20
    500 000
2 000 000
xxx2 – (300 000 + 100 000) + 500 000 = 2 600 000
(změněná vstupní cena)
40
1 040 000
        1 140 000   1*)
xxx3                                + 700 000 = 3 300 000
(zvýšená vstupní cena)
 33,3
1 098 900
   741 100
xxx4
                                                   3 300 000
 33,3
   741 100
                      0   2*)

 

1*) 300 000 + 100 000 = 400 000 x 20 %   = 80 000
2 000 000   –  320 000 +  500 000   =    2 180 000
2 180 000 – 1 040 000  =   1 140 000
2*) maximálně do výše zůstatkové ceny
Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Rok xxx1
1) Pořízení souboru movitých věcí 3 025 000 321
– základ DPH 2 500 000 022
– DPH 21 % 525 000 343
2) Účetní odpisy stejné jako daňové 500 000 551 082
Rok xxx2
3) Vyřazení 2 předmětů ze souboru 400 000 082 022
4) Doúčtování odpisů k vyřazeným předmětům (jejich zůstatková cena) 320 000 551 082
5) Pořízení nového předmětu do souboru movitých věcí 605 000 321
– základ DPH 500 000 022
– DPH 21 % 105 000 343
6) Účetní odpisy stejné jako daňové 1 040 000 551 082
Rok xxx3
7) Technické zhodnocení souboru movitých věcí 847 000 321
– základ DPH 700 000 022
– DPH 21 % 147 000 343
8) Účetní odpisy stejné jako daňové 1 098 900 551 082
Rok xxx4
9) odpisy stejné jako daňové – doúčtování zůstatkové ceny 741 100 551 082

 

 

 

Snížení ocenění hmotných movitých věcí

O přechodném snížení ocenění hmotných movitých věcí se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 092-Opravná položka k dlouhodobému hmotnému movitému majetku.

O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 08, konkrétně 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům. Účetní zůstatková cena hmotných movitých věcí a souborů je rozdílem mezi vstupní cenou vedenou po celou dobu užívání na účtu 022-Hmotné movité věci a jejich soubory a oprávkami, které se vytvářejí podle účetních odpisů na účtu 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům.

Dále podrobněji hesla odpisy, oprávky, opravné položky a účty 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 559-Tvorba a zúčtování ostatních opravných položek v provozní činnosti.

Dotace na pořízení hmotných movitých věcí a technického zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny snižuje jejich pořizovací cenu nebo vlastní náklady. Majetek a technické zhodnocení s takto sníženou cenou nebo vlastními náklady se účtuje na účtech, na kterých by se účtoval bez dotace. Při dotaci ve výši 100 % se majetek a technické zhodnocení účtují na podrozvahových účtech.

S ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky může účetní jednotka při odpisování majetku zohlednit předpokládanou zbytkovou hodnotu. Zohledněním předpokládané zbytkové hodnoty majetku se pro účely Vyhlášky rozumí, že účetní jednotka stanoví a aktualizuje odpisový plán předmětného majetku tak, aby se za plánovanou dobu jeho používání součet vykázaných a plánovaných odpisů včetně předpokládané zbytkové hodnoty nebo zbytkové hodnoty rovnal ocenění majetku podle § 25 ZoÚ. Při použití zbytkové hodnoty účetní jednotka neprovádí účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích účetních obdobích.

Účetní jednotka může s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace odpisovat samostatné movité věci a soubory movitých věcí i metodou komponentního odpisování majetku (§ 56a Vyhlášky). Účetní jednotka vymezí druh majetku, u kterého použije metodu komponentního odpisování, průběh používání a způsob určení komponenty včetně jejího ocenění podle svých potřeb a tyto skutečnosti doloží průkazným účetním záznamem. O majetku a jeho oprávkách se účtuje jako o celku.

Při prvním použití metody komponentního odpisování u majetku, který byl již uveden do užívání, se na komponenty rozděluje celkové ocenění majetku a celková výše oprávek k majetku; přitom nesmí být součet zůstatkových cen připadajících na jednotlivé komponenty vyšší než zůstatková cena celého majetku. Účetní operace opravující výši vykázaných odpisů a oprávek v předchozích obdobích se neprovádějí.

Komponenta

a) rozumí se jí určená část majetku nebo souboru majetku nebo určená kontrola výskytu závad, u které je výše ocenění významná v poměru k výši ocenění celého majetku nebo souboru majetku a jejíž doba použitelnosti se významně liší od doby použitelnosti majetku nebo souboru majetku. Určení kontroly výskytu závad jako komponenty účetní jednotka provádí k okamžiku uvedení majetku do užívání,
b) odpisuje se v průběhu používání samostatně od ostatních komponent a od zbylé části majetku nebo souboru majetku,
c) při výměně komponenty se ocenění majetku upravuje tak, že se snižuje o výši ocenění vyřazované komponenty a zvyšuje o výši ocenění nově zařazované komponenty včetně náhradních dílů spotřebovaných na výměnu komponenty a o náklady související s výměnou této komponenty. Pokud vyřazovaná komponenta není k okamžiku vyřazení odepsána do výše jejího ocenění, provede účetní jednotka odpis zůstatkové ceny vyřazované komponenty do nákladů.

Podrobněji viz heslo odpis, odpisování.

Příklad č. 7 – Komponentní odpisování

Zadání

Společnost – Masokombinát – si pořídila v roce xxx1 výrobní linku na zpracování masa. Celková pořizovací cena linky je 20 000 000 Kč, z toho nákupní cena linky je 18 000 000 Kč, doprava 200 000 Kč a další vedlejší náklady provedené na lince při uvedení do provozu vlastními zaměstnanci jsou 1 800 000 Kč. Předpokládaná doba užívání linky je 8 let, ale některé části se opotřebují dříve. Účetní jednotka se rozhodla rozdělit výrobní linku na 3 komponenty :

  Komponenta

  Pořizovací cena
(v Kč
)

  Doba užívání

1 12 000 000 8 let
2 6 000 000 3 roky
3 2 000 000 2 roky

Na počátku 3. roku došlo k poškození 2. komponenty, která musela být vyměněna za novou v pořizovací ceně 6 000 000 Kč s použitím náhradních dílů v částce 600 000 Kč, předpokládaná doba užívání je opět 3 roky.

v Kč

Text

1. komponenta  

  2. komponenta  

  3. komponenta  

  C

Vyřazení hmotných movitých věcí

Vyřazování hmotných movitých věcí a jejich souborů a technického zhodnocení je možné zejména z následujících důvodů: prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní korporace či družstva, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Při vyřazení se účtuje o pořizovací ceně na MD účtu 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům a na D účtu 022-Hmotné movité věci a jejich soubory. Zůstatková cena se zachytí na D účtu 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům a na MD příslušného účtu podle důvodu vyřazení. Operace jsou uvedeny ve schématu č. 6 níže.

Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné hmotné movité věci, se ocenění majetku sníží o ocenění vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazení věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.

Příklad č. 8 – Odpisování u společníků sdružených ve společnosti

Společníci A a B sdružení ve společnosti (dříve sdružení), mají podíly na majetku podle smlouvy v poměru 40 : 60. V roce xxx1 si zakoupili ze společných prostředků osobní automobil v pořizovací ceně 500 000 Kč. V roce xxx3 bylo na tomto automobilu provedeno technické zhodnocení za 70 000 Kč. Automobil je odpisován v 2. odpisové skupině rovnoměrným způsobem.

Zaměříme se pouze na daňové odpisy a jejich poměr v nákladech jednotlivých společníků.

Rok
Roční odpisová sazba (%)
Roční odpis (Kč)
Podíl společníka A na odpisech (Kč)
Podíl společníka B na odpisech (Kč)
Zůstatková cena automobilu (Kč)
xxx1
11
55 000
22 000
33 000
445 000
xxx2
22,25
111 250
44 500
66 750
333 750
xxx3
20
114 000
45 600
68 400
289 750
xxx4
20
114 000
45 600
68 400
175 750
xxx5
20
114 000
45 600
68 400
61 750
xxx6 zůstatková cena 61 750 24 700 37 050 0

 

Příklad č. 9 – Účetní odpisy

Společnost stanovila u DHM stejné daňové i účetní odpisy. Majetek zařadila do 1. odpisové skupiny, tzn. doba odpisování 3roky se zvýšenou sazbou 30 % v prvním roce podle ZDP, ve druhém až třetím roce 35 % podle ZDP. Dlouhodobým hmotným majetkem je počítač za 100 000 Kč a společnost je jeho prvním vlastníkem [§ 31 odst. 1 písm. d) ZDP].
Odpisy budou rozpočteny následovně :

Rok
Odpisová základna
Roční odpisová sazba (%)
Roční odpis (Kč)
Zůstatková cena (Kč)
xxx1
100 000
30
30 000
70 000
xxx2
100 000
35
35 000
35 000
xxx3
100 000
35
35 000
0
Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účetní operace roku xxx1
1) pořízení počítače 100 000 022 221
2) účetní odpisy (rovnají se daňovým odpisům) 30 000 551 082
Účetní operace roku xxx2
3) účetní odpisy (rovnají se daňovým odpisům) 35 000 551 082
atd.
Účetní operace roku xxx5
4) účetní odpisy (rovnají se daňovým odpisům) 35 000 551 082

Účetní odpisy jsou plně v pravomoci účetní jednotky, která si je stanoví v odpisovém plánu. Daňové odpisy musí být u hmotného majetku vymezeného ZDP buď rovnoměrné nebo zrychlené. Při užití rovnoměrných odpisů mohou být podle § 31 ZDP užity i sazby nižší než maximální uvedené v ZDP (s výjimkami pro některé podnikatele). Toto snížení nelze využít při odpisování podle § 32 ZDP u zrychlených odpisů.

Příklad č. 10 – Smlouva o zápůjčce

Podle smlouvy o zápůjčce poskytl zapůjčitel (věřitel) vydlužiteli (dlužníkovi) peněžní zápůjčku v částce 3 000 000 Kč na úrok 5 % ročně. Zápůjčka byla poskytnuta k 1. 7. xxx1. Zápůjčka i úroky jsou splatné k 31. 12. xxx3.

Zápůjčka je zajištěna strojem v pořizovací ceně Kč 3 500 000 Kč, roční odpisy (účetní i daňové jsou pro zjednodušení stejné) jsou 500 000 Kč. Po dobu zajištění závazku je uzavřena smlouva o výpůjčce a účetní i daňové odpisy uplatňuje vydlužitel.

Účtování u vydlužitele 

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účetní operace v roce xxx1
počáteční zůstatky:
účet 022 (pořizovací cena stroje) 3 500 000 022.1
účet 082 (dosavadní oprávky) 1 000 000 082.1
1) peněžní zápůjčka převedena na účet peněžních prostředků
3 000 000
221 379
2) převod stroje na analytických účtech (smlouva o výpůjčce)
pořizovací cena
3 500 000
022.2 022.1
oprávky
1 000 000 082.1 082.2
3) úrok ze zápůjčky na konci prvního roku 75 000 562 379
4) odpisy stroje na konci roku 500 000 551 082.2
Účetní operace v roce xxx2
5) úrok ze zápůjčky na konci druhého roku 150 000 562 379
6) odpisy stroje na konci roku 500 000 551 082.2
Účetní operace v roce xxx3
7) úrok ze zápůjčky na konci třetího roku 150 000 562 379
8) odpisy stroje na konci roku 500 000 551 082.2
9) vrácení zápůjčky včetně úroků 3 375 000 379 221
10) převody na analytických účtech
pořizovací cena
3 500 000 022.1 022.2
oprávky
2 500 000 082.2 082.1

Vydlužitel zápůjčku včetně úroků na konci roku xxx3 nesplatil.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
9) odpis dluhu ze zápůjčky včetně úroků do výnosů 3 375 000 379 648
10) odpis zůstatkové ceny stroje 1 000 000 082.2 022.2
11) vyřazení stroje z evidence v pořizovací ceně 3 500 000 551 082.2

Účtování u zapůjčitele 

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
Účetní operace v roce xxx1
zachycení stroje na podrozvahových účtech 3 000 000 7xx
1) peněžní zápůjčka převedena z účtu peněžních prostředků
3 000 000
378 221
2) úrok ze zápůjčky na konci prvního roku
75 000
378 662
3) ocenění stroje evidovaného na podrozvahových účtech se zvýší o podíl úroku
75 000
7xx
Účetní operace v roce xxx2
4) úrok ze zápůjčky na konci druhého roku 150 000 378 662
5) ocenění stroje v podrozvahové evidenci se zvýší o podíl úroku 150 000 7xx
Účetní operace v roce xxx3
6) úrok ze zápůjčky na konci třetího roku 150 000 378 662
7) ocenění stroje v podrozvahové evidenci se zvýší o podíl úroku 150 000 7xx
8) vrácení zápůjčky včetně úroků 3 375 000 221 378
9) převody na analytických účtech
pořizovací cena
3 500 000 022.1 022.2
oprávky
2 500 000 082.2 082.1

Vydlužitel zápůjčku včetně úroků na konci roku xxx3 nesplatil.

Č. op.
Operace
Částka (v Kč) MD D
8) převod stroje (přechod vlastnictví) do majetku zapůjčitele v pořizovací ceně rovnající se hodnotě nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva 3 375 000 022 379
9) zápočet pohledávky ze zápůjčky 3 375 000 379 378
Účetní operace v roce xxx4
10) odpisy stroje na konci roku např. 20 % z pořizovací ceny stroje ročně (20 % z 3 375 000 = 675 000) 675 000 551 082

U pohledávky nesplacené a zajištěné převodem práva se při nesplacení zápůjčky stává vlastníkem majetku zapůjčitel. Vstupní cenou majetku je podle § 29 odst. 1 písm. c) ZDP hodnota nesplacené pohledávky zajištěné převodem práva k majetku, který zůstává ve vlastnictví zapůjčitele.

Základní souvztažnosti

Č. op. Operace MD D Pozn.
1) Převod zůstatku účtu při otevření účetních knih 022 701
2) Pořízení hmotných movitých věcí dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady 042 321
3) Vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny 042 321, 211, 586
4) Na pořízení hmotné movité věci byla poskytnuta dotace – 042
346, 347

5) Převod koupené hmotné movité věci nebo dokončené věci v celkové pořizovací ceně 022 042
6) Pořízení hmotné movité věci bez vedlejších pořizovacích nákladů
a) dodavatelsky 022 321
b) za hotové 022 211
7) Pořízení hmotné movité věci ve vlastní režii 022, 042 588
8) Hmotná movitá věc přijatá darem, bezplatně 022 648
9) Hmotná movitá věc převedená z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání 022 491
10) Pořízení hmotné movité věci při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace
při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu
022 353
11) Účtování nově zjištěných (v účetnictví dosud neevidovaných) hmotných movitých věcí 022 082
12) Zdokonalení hmotné movité věci – technické zhodnocení dodavatelsky 022 321 *1)
13) Účetní odpisy hmotné movité věci – nepřímé 551 082
14) Vyřazení hmotné movité věci z účetní evidence 082 022
a) vyřazená hmotná movitá věc byla plně odepsána
b)  jednorázový odpis zůstatkové ceny hmotné movité věci z důvodu dalšího neužívání
551 082 *2)
c) jednorázový odpis zůstatkové ceny poškozené hmotné movité věci
549 082 *2)
d) jednorázový odpis zůstatkové ceny darované hmotné movité věci
543 082 *2)
e) jednorázový odpis zůstatkové ceny prodané hmotné movité věci
541 082 *2)
f) převod hmotné movité věci do osobního užívání
491 082
15) Vydaná faktura k prodané hmotné movité věci 311 641
16) Převod konečného zůstatku při uzavírání účetních knih 702 022

*1) účetní operace by mohla být také zachycena na MD 042 nebo MD 548 (viz text výše u technického zhodnocení)
*2) účetní a daňové souvislosti spojené s těmito operacemi jsou u jednotlivých nákladových syntetických (analytických) účtů

Nesprávnosti v účtování

U hmotných movitých věcí je někdy problém stanovit správně den uvedení majetku do užívání.

Z definice uvedení do užívání je možné i zkušební provoz považovat za uvedení do užívání, pokud již během tohoto provozu slouží majetek k dosažení zdanitelných příjmů.

Dále bývají někdy nejasnosti se stanovením souboru, tj. kdy je nutné soubor vytvářet a kdy mohou hmotné movité věci zůstat jako jednotlivé samostatné. Povinnost vytvářet soubor není dána žádným předpisem. Účetní jednotka si však musí být vědoma, že vytvořením souboru rozhodla i o zařazení všech věcí v souboru do odpisové skupiny (soubor se zařazuje podle hlavního funkčního předmětu).

Účetní jednotky mají snahu účtovat o technickém zhodnocení do nákladů, aby nemusely zvýšit pořizovací (zůstatkovou) cenu a zahrnovat cenu technického zhodnocení do nákladů postupně v dalších letech. To je ovšem nesprávné, a proto musí být přesně vymezeno na dokladu o jaký typ nákladů se jedná, zda o zdokonalení, opravu nebo o prostou údržbu.

Účetní jednotka někdy při obdržení dotace, která sníží vstupní cenu pod hranici pro dlouhodobý hmotný majetek, účtuje nesprávně o drobném dlouhodobém hmotném majetku (správně má být stále na účtu 022). Větší chybou ale bude, pokud účetní jednotka podle vnitřní směrnice odpisuje tento dlouhodobý hmotný movitý majetek 100 % při zařazení, místo aby ho odpisovala postupně. Pak bude narušena časová souvislost.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty takto:

v rozvaze sestavené v plném rozsahu v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označovaný B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu – „rozšířené“ (mohou sestavit malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) – v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený B.II. Dlouhodobý hmotný majetek,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený B. Dlouhodobý majetek.

Analytické členění

V případě analytického členění se postupuje podle ČÚS č. 001. Účetní jednotka vede analytické účty podle jednotlivých složek hmotných movitých věcí a jejich souborů, podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývající z požadavků vlastního řízení na kartách či v datových souborech počítače. Každý majetek má svoji inventární kartu, která obsahuje zejména název, popis majetku nebo číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 02, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů za účetní a zdaňovací období, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. U movitých věcí a souborů, na které byla poskytnuta dotace se uvede výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.

Účetní doklady

Účetním dokladem, pokud splňuje náležitosti dané § 11 ZoÚ je obvykle, kupní smlouva přijatá faktura, protokol o zařazení, inventární karta. Při vyřazení je to faktura vydaná, smlouva, protokol o vyřazení a převodu.

Jednou ze základních směrnic účetní jednotky je správně sestavený odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku v souladu se zákonem účetnictví a Vyhláškou.

Daňové aspekty (ZDP)

Samostatné movité věci a jejich soubory, jež jsou hmotným majetkem dle ZDP, podléhají plně režimu daňových odpisů (podrobněji viz účet 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a heslo Odpis, odpisování).

Vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtů obcí a krajů, státních fondů, regionální rady regionu soudržnosti, o poskytnuté prostředky (granty) přidělené podle zvláštního právního předpisu, o poskytnuté granty Evropských společenství, o poskytnuté dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. Obdobně se postupuje i u hmotného majetku vytvořeného vlastní činností a rovněž v případě přijatého bezúplatného příjmu ve formě účelového daru na pořízení hmotného majetku.

Pozor dotace snižuje vstupní cenu jak daňovou, tak i účetní. Na rozdíl od bezúplatného příjmu ve formě daru, který snižuje jen vstupní daňovou cenu, ale účetní cena se nemění.

Do vstupní ceny hmotného majetku lze zahrnout i výdaje (náklady) na vyvolanou investici, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje (náklady) vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiné osoby nebo předaného jiné osobě nebo týkající se změny majetku ve vlastnictví jiné osoby a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného majetku.

Za samostatné hmotné movité věci se považují také výrobní zařízení, jakož i zařízení a předměty sloužící k provozování služeb (výkonů) a účelová zařízení a předměty, která s budovou nebo se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou s ní pevně spojeny.

Při posuzování, zda se jedná o samostatnou hmotnou movitou věc nebo nedílnou součást nemovité věci, je nutno primárně zkoumat funkci a účel dané stavby. Teprve s ohledem na tyto parametry si lze například představit situaci, že by došlo k demontáži výrobní linky. Pokud tato demontáž nebude mít za následek poškození stavby, a to právě s ohledem na funkci a účel, kterou daná stavba plní, resp. pro jaký účel byla zkolaudována, pak je možno zmíněnou výrobní linku považovat za samostatnou hmotnou movitou věc. Tato zásada pro posuzování samostatných hmotných movitých věcí byla vtělena do pokynu GFŘ D-22 a vychází mj. z rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 5 Afs 3/2010-144 (dostupného na webových stránkách www.nssoud.cz).

Souborem hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením se rozumí dílčí část výrobního či jiného celku. Soubor hmotných movitých věcí je nutné evidovat zvlášť tak, aby byly zajištěny průkazné technické i hodnotové údaje o jednotlivých věcech zařazených do souboru, určení hlavního funkčního předmětu a o všech změnách souboru (přírůstky, úbytky) včetně údajů o datu změny, rozsahu změny, vstupních cenách jednotlivých přírůstků nebo úbytků, celkové ceny souboru věcí a dále částky odpisů včetně jejich změn vyplývajících ze změny vstupní ceny souboru movitých věcí. Soubor hmotných movitých věcí se zařazuje do odpisové skupiny podle hlavního funkčního předmětu.

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Daňově uznatelné výdaje (náklady) související s dlouhodobým hmotným movitým majetkem jsou např.:

odpisy hmotného majetku (§ 26 až 33 ZDP),
zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2 ZDP) prodaného nebo zlikvidovaného, který lze podle ZDP odpisovat,
zůstatková cena hmotného majetku předaného povinně bezúplatně podle zvláštních předpisů, snížená o přijaté dotace na jeho pořízení,
zůstatková cena hmotného majetku vyřazeného z důvodů škody jen do výše náhrad (s výjimkou škod vzniklých v důsledku živelních pohrom nebo škod způsobených podle potvrzení policie neznámým pachatelem, které lze uznat v plné výši),
výdaje (náklady) na dokončenou nástavbu, přístavbu a stavební úpravy, rekonstrukci a modernizaci jednotlivého majetku, které nejsou technickým zhodnocením podle § 33 ZDP,
výdaje (náklady) hrazené nájemcem, které tvoří součást ocenění hmotného majetku pořizovaného formou finančního leasingu hmotného majetku (viz heslo finanční leasing), pokud v úhrnu se sjednanou kupní cenou ve smlouvě nepřevýší u movitého majetku částku uvedenou v § 26 odst. 3 písm. c) ZDP,
zůstatková cena technického zhodnocení odpisovaného nájemcem při ukončení nájmu nebo při zrušení souhlasu vlastníka s odpisováním je výdajem (nákladem) jen do výše náhrady výdajů vynaložených na toto technické zhodnocení [§ 24 odst. 2 písm. tb) ZDP].

Při částečném prodeji nebo zlikvidování hmotného majetku je výdajem (nákladem) poměrná část zůstatkové ceny.

Výdaje (náklady), které nelze uznat podle § 25 ZDP

Za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů související s dlouhodobým hmotným movitým majetkem pro daňové účely nelze podle § 25 ZDP uznat zejména:

výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, včetně splátek a úroků z úvěrů a zápůjček spojených s jejich pořízením, jsou-li součástí jejich ocenění,
zůstatkovou cenu hmotného majetku vyřazeného v důsledku darování nebo bezúplatného převodu, ke kterému není poplatník povinen podle zvláštního právního předpisu,
technické zhodnocení (§ 33 ZDP).

Poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může požádat příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením podle § 33 ZDP. Poplatník musí podat žádost u správce daně a doložit další skutečnosti, jejichž podrobný výčet je uveden v § 33a ZDP.

Poplatník, kterému byl poskytnut příslib investiční pobídky a uplatňuje slevu na daních z příjmů podle § 35a či 35b ZDP, musí uplatnit v nejvyšší možné míře všechny odpisy podle § 26 až 33 ZDP; v období uplatňování slevy nelze odpisování přerušit (§ 26 odst. 8 ZDP). U movitého majetku pořízeného v rámci investiční akce, posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory, musí být prvním vlastníkem na území České republiky. Dlouhodobý hmotný majetek eviduje nejméně v částkách uvedených ve všeobecných podmínkách pro investiční akci podle zákona upravujícího investiční pobídky.

Právní úprava

•  § 17, § 19 odst. 7, 24, 25 a 28 ZoÚ
§ 7, 39, 47, 56, 56a, 61 a 61a Vyhlášky
ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech
ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih
bod 3.5. ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
bod 3.6., 3.7., 3.9., 3.10., 4.5. ČÚS č. 019 Náklady a výnosy
§ 23 odst. 2 písm. a), § 24 odst. 2 písm. a), b), c), tb), zb), zl), § 25 odst. 1 písm. a), o), p), v), zg), § 26 až 33a, § 35a35b ZDP
Pokyn GFŘ D-22 k § 26 ZDP, k § 28 ZDP, k § 29 ZDP, k § 32 ZDP a k § 33 ZDP
(Visited 158 times, 1 visits today)