Výklad (komentář) k účtu

Charakteristika

Na tomto účtu se zachycuje cena pořízení dlouhodobého hmotného majetku a náklady s tímto pořízením související, a to na:

a) stavby bez ohledu na výši jejich ocenění a dobu použitelnosti,
b) pozemky bez ohledu na výši jejich ocenění, pokud nejsou zbožím,
c) samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem, zejména při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku,
d) předměty z drahých kovů bez ohledu na výši jejich ocenění,
e) pěstitelské celky trvalých porostů,
f) základní stádo,
g) popř. jiný dlouhodobý hmotný majetek,
h) technické zhodnocení od částky stanovené účetní jednotkou pro technické zhodnocení (podle ZDP 40 000 Kč ) na dlouhodobém hmotném majetku, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka ,
i) technické zhodnocení drobného hmotného majetku (viz drobný majetek), který účetní jednotka v souladu s Vyhláškou zaúčtovala do nákladů nebo do zásob.

Dlouhodobý hmotný majetek se pořizuje zejména koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Nepeněžitý vklad musí být oceněn znalcem a vnesen před vznikem obchodní korporace (§ 15 až 24, § 143, 251 a 573 ZOK).

Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Do doby uvedení do užívání se dlouhodobý hmotný majetek včetně výdajů spojených s pořízením sledují na účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a vykazuje se v položce rozvahy jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.

Oceňování

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení je cena, za kterou byl majetek pořízen a zejména náklady na:

a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky a otevření akreditivu, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b) úroky, zejména z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne,
c) na odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
d) na zařízení staveniště, odstranění porostu a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
e) na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
f) na úhrady nákladů za přeložky, překládky a náhradní pozemní komunikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků,
g) na zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání. Vzniknou-li při zkouškách použitelné výrobky nebo výkony, jsou výnosy z těchto výrobků nebo výkonů součástí provozních výnosů a náklady na ně (bez odpisů) součástí provozních nákladů. Zkouškami nejsou záběh a osvojení, které jako počáteční vícenáklady zahajované výroby jsou součástí nákladů po uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání,
h) na zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a konzervační práce v případě dalšího pokračování. Pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů,
i) právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby, a proto není právo stavby vykazováno jako stavba nebo není součástí ocenění v rámci zásob, souvisí-li právo stavby s více stavbami vstupuje do nákladů souvisejících s pořízením stavby poměrná část hodnoty práva stavby.

Dále viz § 47 odst. 1 Vyhlášky.

Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou:

a) opravy a údržba,
b) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
c) náklady na zaškolení pracovníků,
d) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předcházejícího stavu,
e) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
f) v případě pozemku náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného majetku vykazovaného jako stavby, pěstitelské celky trvalých porostů a jiný dlouhodobý hmotný majetek a další (viz § 47 odst. 2 Vyhlášky).

Účetní jednotka musí posoudit celkové náklady vynaložené na pořízení, tj. ty které patří do pořizovací ceny, a podle vnitřní směrnice účtovat buď o pořízení DHM, nebo o nákladech (v případě, že nebylo překročeno ocenění určené účetní jednotkou ve vnitřní směrnici pro zařazení do DHM). U položky pozemků a staveb se účtuje o DHM vždy bez ohledu na výši ocenění.

Dále je nutno v této souvislosti upozornit na skutečnost, že podle § 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. To tedy znamená, že daň z nabytí nemovitých věcí představuje u nabyvatele vlastnického práva k nemovité věci přímý náklad související s pořízením nemovité věci, a proto je nutno jej zahrnout do ocenění pořizované nemovité věci.

Ocenění jednotlivého odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny. Vlastník dlouhodobého hmotného majetku neúčtuje náklady charakteru technického zhodnocení v průběhu pořizování dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení odpisované tímto nájemcem.

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku a technického zhodnocení se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku.

Dlouhodobý hmotný majetek, u kterého nevznikají výdaje spojené s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 02-Dlouhodobý hmotný majetek.

Další výklad viz hesla dlouhodobý hmotný majetek, pořizovací cena a účty 021-Stavby, 022-Hmotné movité věci a jejich soubory, 025-Pěstitelské celky trvalých porostů, 026-Dospělá zvířata a jejich skupiny, 029-Jiný dlouhodobý hmotný majetek, 081-Oprávky ke stavbám, 082-Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům, 085-Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů, 086-Oprávky k dospělým zvířatům a jejich skupinám, 089-Oprávky k jinému dlouhodobému hmotnému majetku, 097-Oceňovací rozdíl k nabytému majetku.

Účtování

Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD

při zahájení činnosti by měl vyjadřovat vklad do společnosti (viz společnost) nebo do podnikání (spíše se účtuje až o dokončeném dlouhodobém hmotném majetku jako o vkladu),
k prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek vyjadřuje skutečný stav pořizovaného, ale nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku doložený inventarizačním zápisem – viz inventarizace (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období).
V průběhu účetního období se
na straně MD
účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zachycují výdaje, které jsou součástí pořizovací ceny nebo vlastních nákladů při pořizování nebo vytváření (vlastní činností) dlouhodobého hmotného majetku,
na straně
D se zachycují operace převodu dlouhodobého hmotného majetku do užívání po splnění podmínek pro užívání, trvalé zastavení tvorby dlouhodobého hmotného majetku a vyřazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku ve výši nákladů dosud vynaložených.
Při uzavření účetních knih (§ 17 odst. 2 ZoÚ) je na straně MD účtu 042-Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek konečný stav ke konci rozvahového dne nedokončeného dlouhodobého majetku doložený inventarizačním zápisem.

Schéma č. 1 – Způsoby pořízení dlouhodobého hmotného majetku (neplátce DPH)

Příklad č. 1 – Pořízení DHM s dotací

Základní souvztažnosti

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Údaje o účtu 042 se uvádí takto:

v rozvaze sestavené v plném rozsahu v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu – „rozšířené“ (mohou sestavit malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) – v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený B.II. Dlouhodobý hmotný majetek,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený B. Dlouhodobý majetek.

Analytické členění

V případě analytického členění se postupuje podle ČÚS č. 001. Účetní jednotka vede analytické účty podle jednotlivých složek dlouhodobého hmotného majetku, podle účelu stanoveného právními předpisy nebo vyplývající z požadavků vlastního řízení na kartách či v datových souborech počítače. Každý majetek má svoji inventární kartu, která obsahuje zejména název, popis majetku nebo číselné označení, datum a způsob jejího pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 02, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů za účetní a zdaňovací období, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. U DHM, na který byla poskytnuta dotace se uvede výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu.

Účetní doklady

Účetním dokladem, pokud splňuje náležitosti dané § 11 ZoÚ, je obvykle protokol o zařazení do užívání a vystavení inventární karty. Zařazení předchází faktura přijatá, výdajový pokladní doklad. I v průběhu pořizování DHM může dojít k poškození nebo odcizení DHM, pak je nedokončený DHM vyřazen – je vystaven protokol o vyřazení a dále podle důvodů vyřazení škodní protokol, protokol od policie, interní účetní doklad. Nedokončený DHM může být i prodán, pak jsou všechny dosud zúčtované náklady na pořízení na účtu 042 převedeny do nákladů a je vystavena faktura odběrateli.

Daňové aspekty

Se ZDP souvisí především problematika vymezení dlouhodobého hmotného majetku (§ 26 odst. 2 a 3), vstupní ceny (§ 29) a odpisování (§ 26 až 28, 30 až 32).

Vymezení výše uvedeného majetku z hlediska ZDP neliší výrazně od vymezení daného účetními předpisy. Podle § 26 ZDP však zůstává pro daňové účely povinná hranice vstupní ceny pro zařazení do movitého majetku v částce vyšší než 40 000 Kč, na rozdíl od účetnictví, kde je výše ocenění určena účetní jednotkou, při splnění povinností stanovených zákonem o účetnictví, zejména při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Vstupní cenou hmotného majetku je i hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 ZDP dokončeného na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1 (tj. majetek, který není vymezen jako dlouhodobý hmotný majetek a jiný majetek podle § 26 odst. 3 ZDP, ale účetní jednotka zachytila tento majetek jako drobný dlouhodobý hmotný majetek), zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku.

Vstupní cenou hmotného majetku se rozumí podle [§ 29 odst. 1 písm. f) ZDP i hodnota technického zhodnocení podle § 33 odst. 1 ZDP dokončeného počínaje 1. lednem 2001 na hmotném majetku, jehož účetní odpisy jsou výdajem (nákladem) podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1 ZDP, zvýšená o ocenění tohoto odpisovaného hmotného majetku; přitom odpisy pro účely tohoto zákona lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 1 ZDP.

V případě stavebního díla daňově odpisovaného podle ZDP, které je likvidováno v souvislosti s výstavbou nového stavebního díla nebo jeho technickým zhodnocením, je součástí vstupní ceny nového stavebního díla (počínaje zdaňovacím obdobím započatým počínaje 1. 7. 2017) daňová zůstatková cena likvidovaného stavebního díla.

(Visited 128 times, 1 visits today)