Účet 315 – Ostatní pohledávky

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtují se zde pohledávky z reklamací uplatněné vůči dodavatelům.

Výběr účetních případů s účtem 315

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Reklamační nárok na materiál – VÚD 315 / 112
Dobropis od dodavatele + DPH – VÚD 315 , 343 / 321 , 321
Náhradní dodávka-reklamace – VÚD 112 / 315
Neuznaná reklamace – VÚD 549 / 315
Odpis nepřiznaného reklamačního nároku – VÚD 549 / 315
Předpis části nájemného v příštím roce – VÚD 315 / 602
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 315
Nárok na úrok od bank a jiných dlužníků a obdobná plnění – VÚD 315 / 662
Došlá úhrada ostatních pohledávek např. refundace mezd za zapůjčené pracovníky, úhrady za cizí strávníky, úhrada refundovaných částek od jiných účet. jednotek za výchovu žáků, úhrada pohledávky za prodaný materiál a předměty postupné spotřeby – VÚD 221 / 315
Vyúčtování refundace mezd od jiných účetních jednotek za půjčené pracovníky – VÚD 315 / 331
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků – VÚD 315 / 648
Vyúčtování nároků na refundaci částek za výchovu cizích učňů, příjmy za cizí strávníky v jídelnách, vyúčtování nároků na příspěvky z rozpočtu měst a obcí – VÚD 315 / 602
Vyúčtování pohledávek z tržeb za prodané licence – VÚD 315 / 641
Kurzové ziskové rozdíly při inkasu pohledávky – VÚD 315 / 663
Odepsané, promlčené nebo nedobytné pohledávky – VÚD 546 / 315
Kurzové ztrátové rozdíly při inkasu pohledávky – VÚD 563 / 315
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 315 / 701
Nárok na refundaci mezd – VÚD – 521 / -315
Inzerce ∇

Postoupení pohledávky z provozních činnosti – VÚD 546 / 315
Příspěvky z rozpočtu měst a obcí na úhradu nákladů na východu žáků – VÚD 315 / 602
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení – VÚD 315 / 648
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí – VÚD 315 / 648

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům – VÚD – 315 / – 601
B)tuzemským odběratelům – VÚD – 311 / – 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) – VÚD – 335 / – 601

Smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů

A)pohledávky z obchodních vztahů – VFA 311 / 644
B)ostatní pohledávky – VÚD 315 / 644
C)ostatní phledávky – VÚD 378 / 644

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům – VÚD 315 / 601
B)tuzemským odběratelům – VFA 311 / 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) – VÚD 335 / 601
(Visited 290 times, 1 visits today)