Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty ,drobné nákupy a jiné účely.

Výběr účetních případů s účtem 335

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zaměstnanci vyplacená záloha na prac. cestu pokladnou – VPD 335 / 211
Zúčtování karet za soukromé hovory pokladnou – PPD 211 / 335
Předpis úhrad pracovníkům za soukromé telefonní hovory, za odebranou energii – PFA 335 / 321
Vrácení zálohy k vyúčtování v hotovosti – PPD 211 / 335
Zaměstnanci hradili za stravenky hotově – PPD 211 / 335
Přijaté pokuty a penále od pracovníků – VBÚ 221 / 335
Skladník uhradil manko v hotovosti – PPD 211 / 335
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě – VÚD 335 / 648
Vydání karet zaměstnanacům, které budou zúčtovány – VÚD 335 / 213
Zúčtování telef. karet, služeb. hovory – VÚD 518 / 335
Částku za stravenky si hradí zaměstnanci – VÚD 335 / 213
Úhrada stravenek zaměstnanci ze mzdy – VÚD 331 / 335
Vyúčtovaná záloha – nákup kanc. potřeb pokladnou – VÚD 501 / 335
Výplata mezd zaměstnancům pokladnou – VÚD 335 / 211
Manko předepsané skladníkovi k náhradě – VÚD 335 / 648
Předpis manka pokladníkovi – VÚD 335 / 668
Předpis mezd(srážka z mezd na podíl částečné úhrady stravenek) – VÚD 331 / 335
Schodek na pokladní hotovosti – VÚD 335 / 211
Inzerce ∇

Schodek na ceninách – VÚD 335 / 213
Propadlé ceniny vinou odpovědných pracovníků – VÚD 335 / 213
Vyúčtování cestovních náhrad zahrnutých do výplaty – VÚD 512 / 335
Odpis nedobytné pohledávky – VÚD 546 / 335
Srážka nevrácených záloh k vyúčtování ze mzdy – VÚD 331 / 335
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 335
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 335 / 702
Předpis náhrady schodku pokladníkovi – VÚD 335 / 668
Náhrada schodku srážkou ze mzdy – VÚD 331 / 335

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců – VÚD 335 / 648
B)pokladnou – PPD 211 / 648
C)bankovními účty – VBÚ 221 / 648

Vyúčtování slev a dobropisů z důvodů nižší kvality vrácení nebo zrušení zakázky

A)zahraničním odběratelům – VÚD – 315 / – 601
B)tuzemským odběratelům – VÚD – 311 / – 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) – VÚD – 335 / – 601

Poskytnuté služby

A)zaměstnanci – VÚD 335 / 602
B)společníkovi – VÚD 355 / 602

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci – VÚD 335 / 581
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 581
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 581
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 581

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům – VÚD 335 / 582
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 582
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 582
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 583

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci – VÚD 335 / 583
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 583
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 583
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 583

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům – VÚD 335 / 584
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 584
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 584
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 584

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

A)od zaměstnanců – VÚD 335 / 641
B)od ovládací a řídící osoby – VÚD 351 / 641
C)hrazené pokladnou – PPD 211 / 641
D)fakturou – VFA 311 / 641

Tržby za prodané materiálové zásoby,kovový odpad a pod.

A)v hotovosti – VÚD 211 / 642
B)bankovními účty – VBÚ 221 / 642
C)od zaměstnanců – VÚD 335 / 642
D)od ovládácí a řídící osoby – VÚD 351 / 642

Tržby za vlastní výrobky podle fakrury

A)zahraničním odběrateům – VÚD 315 / 601
B)tuzemským odběratelům – VFA 311 / 601
C)fyzickým osobám (zaměstnancům) – VÚD 335 / 601

(Visited 390 times, 1 visits today)