Účet 648 – Ostatní provozní výnosy

Typ účtu: Výnosový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Účtují se zde např.dotace na úhradu provoz. nákladů, výnosy z prodeje cenin, náhrady soudních výloh od dlužníků,přebytky majetku při inventarizaci a pod. Od 1. 1. 2016 i přijaté dary.

Výběr účetních případů s účtem 648

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Odměna za platbu kartou – VBÚ 221 / 648
Vyúčtování přebytku materiálu – VÚD 112 / 648
Přijaté náhrady od viníků za manka, škody, za zaviněné zmetky – PPD 211 / 648
Inventarizační rozdíl manko předpis k náhradě – VÚD 335 / 648
Potvrzená pohledávka z titulu pojistného plnění od pojišťovny i když ještě nebyla uhrazena – VÚD 378 / 648
Dohadná pohledávka – pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění – VÚD 388 / 648
Ostatní provozní výnosy – VÚD 346 / 648
Manko předepsané skladníkovi k náhradě – VÚD 335 / 648
Vyúčtování oprávek ke goodwilu do výnosů – VÚD 075 / 648
Materiál získaný z vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku předaného na sklad – VÚD 112 / 648
Materiál získaný z vyřazených materiálů v používání, předaný na sklad – VÚD 112 / 648
Druhotné suroviny získané při likvidací zásob v důsledku škod převzaténa sklad – VÚD 112 / 648
Vyúčtování oprávek k oceňovacímu rozdílu do výnosů – VÚD 098 / 648
Vyúčtování oceňovacího rozdílů k nezaviněnému manku a škodám na materiálu na skladě, převyšující stanovené normy přirozených úbytků – aktivní zůstatek – VÚD 112 / 648
Vyúčtování přebytku zboží – VÚD 132 / 648
Přebytky cenin – VÚD 213 / 648
Vyúčtování nároků na přiznané náhrady soudních poplatků od jiných podniků – VÚD 315 / 648
Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům – VÚD 321 / 648
Inzerce ∇

Použití dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů, např. zvýšení korekce ceny – VÚD 346 / 648
Vyúčtování náhrady za manka a škody odpovědné osobě – VÚD 378 / 648
Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např. pojišťovnou – VÚD 648 / 388
Vyúčtování nároku na výnosy z činnosti provozovaných podle smlouvy o sdružení – VÚD 315 / 648
Prominutá část poplatků z dotace – VÚD 346 / 648
E)sociální a zdravotní pojištění – VÚD 336 / 648
Kupní cena při prodeji podniku či jeho části(účtováno u prodejce) – VÚD 371 / 648
Nárok na náhradu škod ze živelných pohrom a jiných nahodilých událostí – VÚD 315 / 648
Odpis závazků(včetně konkurzu a vyrovnání) – VÚD 321 / 648
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 648 / 710
Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 – VD – VÚD 385 / 648
Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP – VÚD 346 / 648
Havárie auta, ketré bylo pojištěno – předpokládaná náhrada od pojišťovny na opravu auta 388 / 648
Předpis vráceného DPH při změně režimu – VÚD 343 / 648
PPD úhrada manka za kolky 211 / 648

Náhrady nákladů na odstraňování následků škod

A)od zaměstnanců – VÚD 335 / 648
B)pokladnou – PPD 211 / 648
C)bankovními účty – VBÚ 221 / 648

Spotřeba,prodej či jiný úbytek úplatně nabytý

A)preferenčních limitů a povolenek na emise – PPD, VBÚ 211 , 221 / 641 , 648
B)preferenční limity, které lze odpisovat podle času nebo výkonů – VÚD 541 , 548 / 079
C)preferenční limity, které nelze odpisovat a povolenky na emise skleníkových plynů – VÚD 541 , 548 / 019

Zrušení oceňovacího rozdílu k nabytému majetku při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 098 účtování u prodávajícího

A)je-li zůstatek účtu 098 aktivní – VÚD 557 , 098 / 098 , 097
B)je-li zůstatek na účtě 098 pasivní – VÚD 098 , 097 / 648 , 098

Právně zaniklé závazky

A) U odběratelů – VÚD 321 / 648
B)směnky k úhradě – VÚD 322 / 668
C)přijaté provozní zálohy – VÚD 324 / 648
D)vůči zaměstnancům – VÚD 333 / 648
F)jiné závazky – VÚD 379 / 648
G)dlouhodobé přijaté zálohy – VÚD 475 / 668
H)Z obchodních vztahů – VÚD 321 / 648
CH)Ze směnek – VÚD 322 / 648
I)Z přijatých provozních záloh – VÚD 324 / 648
J)Ostatní závazky – VÚD 325 / 648
K)Vůči zaměstnancům – VÚD 333 / 668
L)Se sociálním zabezpečením – VÚD 336 / 648
M)Jiné závazky – VÚD 379 / 648
N)Přijaté zálohy – VÚD 475 / 648
O)Jiné dlouhodobé závazky – VÚD 479 / 648

Výnosy z titulu postoupení nebo ukončení hospodářské činnosti

A)převod provozních výnosů – VÚD 697 / 648
B)převod finančních výnosů – VÚD 698 / 668

Náhrada nákladů na odstranění následků škod

A)pokladnou – PPD 211 / 648
B)bankovním účtem – VBÚ 221 / 648
C)zaměstnancům – VÚD 331 / 648

Převod provozních výnosů v souvislosti s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti s cílem zajistit objektivní vykázání,provozního,finančního a mimořádného hospodářského výsledku

A)finanční výnosy – VÚD 697 / 668
B)ostatní mimořádné výnosy – VÚD 697 / 648

Převod finančních výnosů s cílem zajistit objektivní vykázání provozního,finančního a mimořádného finančního výsledku

A)ostatní provozní výnosy – VÚD 698 / 648
B)finanční výnosy – VÚD 698 / 668

Zrušení goodwilu při prodeji podniku nebo jeho části prostřednictvím účtu 075(účtování u prodávajícího)

A)je-li zůstatek na účtě 075 aktivní – VÚD 557 , 075 / 075 , 015
B)je-li zůstatek na účtě 075 pasivní – VÚD 075 , 015 / 648 , 075
Převod goodvillu při jeho plném odepsání do nákladů – VÚD 075 / 015
(Visited 181 times, 1 visits today)