34 – Zúčtování daní a dotací

Účet 341 – Daň z příjmů

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtuje se zde o dani , kdy poplatníkem je účetní jednotka – daňová povinnost  za zdaňovací období.

Výběr účetních případů s účtem 341

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Odvod daně FÚ z příjmu – VBÚ 341 / 221
Doměření daně z přijmu – VÚD 595 / 341
Doměrky daně z příjmu za minulá léta – VÚD 595 / 341
Vratky z daně z příjmu za minulá léta – VÚD 341 / 595
Nárok na vratku daně z příjmu podle opravného daňového přiznání – VÚD 341 / 595
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 341 / 702
Předpis daně z příjmu z běžné činnosti – VÚD 591 / 341
Převod zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 341

Inzerce ∇

Vyúčtování sankcí z porušení

A)zákona o danich z příjmu – VÚD 545 / 341
B)zákona o spotřební dani – VÚD 545 / 345
C)předpis o poplatcích – VÚD 545 / 379
D)předpis o použití dotací – VÚD 545 / 346

Účet 342 – Ostatní přímé daně

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtuje se zde daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků u zaměstnanců, družstevníků a pracujících spoolečníků – daň z mezd.

Výběr účetních případů s účtem 342

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Odvod daně ze mzdy FÚ – VBÚ 342 / 221
Odvod daně z podíu na zisku – VBÚ 342 / 221
Předpis mezd – daň ze mzdy po slevě – VÚD 331 / 342
Srážka daně z podílu na zisku – VÚD 364 / 342
Předpis mzdy společníka – záloha na daň – VÚD 366 / 342
Vyúčtování na základě daňového přiznání na daň z příjmu, protože srážky daní v průběhu roku byly vyšší – VÚD 342 / 331
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 342
Vyúčtování daně z příjmu srážkou při výplatě dividend. tantiem – VÚD 431 / 342
Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek daně jiné daně – VÚD 342 / 343
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 342 / 702
Vyúčtování na základě daňového přiznání, kdy srážky daní v průběhu roku byly vyšší – VÚD 342 / 366
Převod zisku společníkům – VÚD 431 / 364 , 342
Daňový bonus – měsíční na dítě – VÚD 342 / 331
VBÚ – Vrácení daňového bonusu od FÚ 221 / 342

Inzerce ∇

Výúčtování mezd

1) Hrubá mzda – VÚD 521 / 331
2) Sociální pojištění zaměstnance – VÚD 331 / 336100
3) Zdravotní pojištění zaměstnance – VÚD 331 / 336200
4) Záloha na daň – VÚD 331 / 342
5) Srážka výživného (alimentů, spoření) – VÚD 331 / 379
6) Sociální pojištění placené zaměstnavatelem – VÚD 524 / 336100
7) Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem – VÚD 524 / 336200
8) Výplata mzdy z BÚ – VBÚ 331 / 221
9) Odvod SSZ – VBÚ 336100 / 221
10) Odvod ZP – VBÚ 336200 / 221
11) Odvod Finančnímu Úřadu – VBÚ 342 / 221
12) Odvod ostatních – VBÚ 379 / 221

Účet 343 – DPH – Daň z přidané hodnoty

Typ účtu: Aktivní i Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Plátcem daňe je fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje činnost za účelem získání příjmů.

Pohledávky k FÚ se zaznamenávají na stranu MD.

Závazky k FÚ se zaznamenávají na stranu D.

Převažujel-li na konci období zůstatek na straně MD, jedná se o nadměrný odpočet.

Převažuje-li na konci období zůstatek na straně D, jedná se o daňovou povinnost.

Výběr účetních případů s účtem 343

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Došla fa. za materiál + DPH – PFA 112 , 343 / 321
Odvod DPH – Finančnímu úřadu – VBÚ 343 / 221
Vydaná faktura za prodané výrobky – VFA 311 / 601 , 343
Vydaná faktura za prodané zboží – VFA 311 / 604 , 343
Tržby v hotovosti za opravy z toho 21% DPH – VFA 211 / 602 , 343
Úhrada daně finančnímu úřadu – VBÚ 343 / 221
Úhrada zálohy daně finančnímu úřadu – VBÚ 343 / 221
Dobropis od dodavatele + DPH – VÚD 315 , 343 / 321 , 321
Nárok na odpočet DPH – VÚD 321 / 343
Úhrada nadměrného odpočtu ze státního rozpočtu – VBÚ 221 / 343
Faktura za nákup DNM + DPH – PFA 041 , 343 / 321
Vrácení přeplatku DPH – VBÚ 221 / 343
Fa. za dopravu obráběcího stroje + DPH – PFA 042 , 343 / 321
Fa. za montáž obráběcího automatu + DPH – PFA 042 , 343 / 321
Samovyměření DPH – VÚD 349 / 343
Fa. za opravu střechy + DPH – PFA 511 , 343 / 321
Došlá faktura za obráběcí automa – PFA 042 , 343 / 321
Nárok na odpočet DPH při pořízení zboží z jiného členského státu – VÚD 343 / 349
Inzerce ∇

Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek daně jiné daně – VÚD 342 / 343
Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek jiné daně – VÚD 345 / 343
Předpis DPH při dovozu – VÚD 343 / 379
Převod pasivního zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 343
Převod aktivního zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 343 / 701
Převod pasivního zůstatku účt při uzavírání účetních knih – VÚD 343 / 702
Převod aktivního zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 343
Doměrek DPH – VÚD 538 / 343
Předpis vráceného DPH při změně režimu – VÚD 343 / 648
VÚD – dph z manka 549 / 343

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie – VBÚ 314 / 221
DPH k zálohám- VBÚ 343 / 221
Účtování o energiích na konci roku – VÚD 389 / 321
Aktuální kalendářní rok – FAP 502 / 321
DPH k energiím – FAP 343 / 321
Zúčtování zálohy – FAP 321 / 314
Zúčtování DPH k zálohám – FAP 321 / 343
Vrácený přeplatek – VBÚ 221 / 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu – VÚD 501 / 389

Účet 345 – Ostatní daně a poplatky

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Účtuje se zde daň z nemovitostí,daň silniční, dědická, darovací, a daň k ochraně životního prostředí, tedy daně u nichž je poplatníkem  podnik.

Výběr účetních případů s účtem 345

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Silniční daň – čtvrtletní zálohy, doplatek daně – VBÚ 345 / 221
Silniční daň – VBÚ 345 / 221
Úhrada poplatků a daňových povinností – VBÚ 345 / 221
VBÚ – platba silniční daně 345 / 221
Daňová povinnost – silniční daň – VÚD 531 / 345
Vrácená částka z ÚP – přeplatek – VÚD 345 / 530
Předpis odvodu za trvalé odnětí půdy zemědělské výrobě, poplatky za trvalé odnětí lesní půdy a finanční prostředky, poskytované za dočasné odnětí půdy pro zařízení stanoviště – VÚD 042 / 345
Úhrada pokut za znečisťování ovzduší, vod, placené penále vůči státnímu rozpočtu, odvod za dočasné odnětí zemědělské půdy – VBÚ 345 / 221
Výměr povinnost zaplacení poplatků, předpis ostatních nepřímých daní ( dědická. darovací, z převodu nemovitostí – VÚD 538 / 345
Předpis závazku ke správci daně na pokuty a penále z porušení daňových předpisů – VÚD 545 / 345
Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek jiné daně – VÚD 345 / 343
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 345
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 345 / 702
Pokuta za pozdní předložení daňového přiznání, za nesplnění řádné a včasné registrace u daní – VÚD 545 / 345
Dědictví přijaté na bankovní účet – VBÚ 221 / 345
Přeplatek na silniční daň počáteční stav 345 / 701

Inzerce ∇

Vyúčtování sankcí z porušení

A)zákona o danich z příjmu – VÚD 545 / 341
B)zákona o spotřební dani – VÚD 545 / 345
C)předpis o poplatcích – VÚD 545 / 379
D)předpis o použití dotací – VÚD 545 / 346

Účet 346 – Dotace ze státního rozpočtu

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Nenávratně poskytnuté  peněžní  prostředky  ze státního rozpočtu. Provozní dotace, investiční dotace.

Výběr účetních případů s účtem 346

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Ostatní provozní výnosy – VÚD 346 / 648
Bezúplatné nabytí preferenčních limitů a povolenek na emise prvním držitelem nebo provozovatelem ve výši ocenění-pořizovací cenou – VÚD 019 / 346
Dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – VÚD 346 / 041
Použití dotace ze státního rozpočtu poskytnuté na úhradu nákladů, např. zvýšení korekce ceny – VÚD 346 / 648
Použití příspěvku na bytovou výstavbu – VÚD 346 / 413
Předpis sankcí při nesprávném použití dotace – VÚD 545 / 346
Převod zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 346 / 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 346
Netpochybnitelný nárok na dotaci – VÚD 378 / 346
Prominutá část poplatků z dotace – VÚD 346 / 648
Předpis dotace SÚPM poskytnuté od ÚP – VÚD 346 / 648

Inzerce ∇

Vyúčtování sankcí z porušení

A)zákona o danich z příjmu – VÚD 545 / 341
B)zákona o spotřební dani – VÚD 545 / 345
C)předpis o poplatcích – VÚD 545 / 379
D)předpis o použití dotací – VÚD 545 / 346

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu – VÚD 346 / 041
B)ostatní dotace – VÚD 347 / 042

Účet 347 – Ostatní dotace

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Nenávratně poskytnuté  peněžní  prostředky z obecních a městských rozpočtů. Provozní dotace, investiční dotace.

Výběr účetních případů s účtem 347

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Ostatní dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – VÚD 347 / 042
Úhrada příspěvku poskytovaný zaměstnavatelům na zřízení pracovních míst – VÚD 378 / 347
Předpis sankcí při nesprávném použití dotace – VÚD 545 / 347
Kurzové ztrátové rozdíly při použití dotací – VÚD 563 / 347
Kurzové ziskové rozdíly při ostatních dotací – VÚD 347 / 663
Převod zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 347 / 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 347

Inzerce ∇

Použití dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku a technické zhodnocení a dotace na úhradu úroků zahrnovaných do pořizovací ceny

A)dotace ze státního rozpočtu – VÚD 346 / 041
B)ostatní dotace – VÚD 347 / 042

Účet 349 – Vyrovnávací účet pro DPH

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Přidanění a nárok na odpočet DPH při nákupu zboží z jiných členských států EU.

Výběr účetních případů s účtem 349

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Fa za materiál ze SRN přidanění – VÚD 501 , 349 / 321
Samovyměření DPH – VÚD 349 / 343
Nárok na odpočet DPH při pořízení zboží z jiného členského státu – VÚD 343 / 349
(Visited 1 237 times, 1 visits today)

Napsat komentář