Category: Personalistika

Mzdové listy

Mzdový list je dokumentem, který má poměrně dlouhou archivační lhůtu. Co v současné době musí mzdový list obsahovat a jak se s ním zachází, je obsahem tohoto článku. Pojem „mzdový list“ je v české legislativě zmiňován v zákoně o daních z příjmů (dále jen „ZDP“),… Read more »

Exekuce a insolvence v mzdové praxi

Exekuce a výkon rozhodnutí Exekuční řád stanoví, že na exekuci srážkami ze mzdy a jiných příjmů se použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu upravující výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy. Přičemž… Read more »