Pořízení a spotřeba cenin u příspěvkových organizací

Pořízení a spotřeba cenin

Pořízení cenin

-přijatá fa

-v hotovosti

263  

321

261

Spotřeba cenin podle evidence cenin

-služba

-poplatek

 

518

538

263

 

Poštovní známky pořizované do zásoby

Nákup poštovních známek v hotovosti 263 261
Spotřeba známek podle evidence cenin 518 263

 

 

Poštovní známky pořizované k přímé spotřebě

Nákup poštovních známek v hotovosti-jsou spotřebovány ihned tj. nahrazují poštovné 518 261

 

Kolky pořizované do zásoby

Nákup kolků v hotovosti 263 261
Spotřeba kolků podle evidence cenin 538 263

 

Kolky pořizované k přímé spotřebě

Nákup kolků v hotovosti,jsou spotřebovány ihned tj.nahrazují platbu poplatku 538 261

 

Stravenky

Pořízení stravenek – fa přijatá

-Stravenky jmenovitá hodnota

-provize prodejci

 

263

518

321
Úhrada fa za nákup stravenek

-převodem

-v hotovosti

321  

241

261

Výdej stravenek zaměstnancům podle evidence cenin

-část hradí zaměstnanec

-příspěvek z FKSP

-náklad organizace

 

335

412

527

263

 

Účtová třída 2 – Nehmotný, hmotný a finanční majetek

Článek I

(1) V této účtové třídě se účtuje o majetku pojišťovny, který není součástí finančního umístění (účtová třída 1 ), a zahrnuje

a) nehmotný majetek (úč. skup. 20),
b) hmotný movitý majetek (úč. skup. 21),
c) pořízení majetku (útč. skup. 22),
d) pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek (úč. skup. 23),
e) ostatní aktiva (úč. skup. 25).

Majetek v této účtové třídě se člení na dlouhodobý a krátkodobý v souladu s § 19 odst. 7 zákona.

(2) V této účtové třídě se účtuje pouze o

a) nehmotném majetku v souladu s odstavcem 3,
b) hmotném movitém majetku popřípadě o jiném majetku, není-li tímto opatřením stanoveno jinak, pokud jde o výši ocenění v souladu se zákonem o daních z příjmů. 22)

(3) Jako nehmotný majetek v účtové skupině 20 se účtuje dlouhodobý majetek, jehož výše ocenění je vyšší než 60 000 Kč u každé jednotlivé položky.

(4) Nehmotný a hmotný majetek, který byl zaúčtován na příslušné účty majetku do 31. 12. 1995, se vede na těchto účtech až do vyřazení.

(5) Dobou použitelnosti hmotného a nehmotného majetku, pokud nejde o ocenitelná práva (zejm. účet 203) a případy, kdy doba použitelnosti je stanovena právními předpisy, se rozumí doba, po kterou je tento majetek využitelný nebo uchovatelný pro současnou nebo další činnost.

Článek II
Nehmotný majetek

(1)Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje, které přímo souvisí se založením a vznikem pojišťovny (účet 201). Nepatří sem výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku a výdaje na reprezentaci uskutečněné v tomto období, nestanoví-li zvláštní předpis jinak. Pro výši ocenění zřizovacích výdajů se použije obdobně ustanovení Čl. I odst. 3.

(2) Goodwill představuje rozdíl mezi účetní a tržní hodnotou pojišťovny (nebo podniku) pouze při jeho koupi (účet 202).

(3) Průmyslovými a podobnými právy (účet 203) se rozumí zejména práva k vynálezům, průmyslovým vzorům, zlepšovacím návrhům, ochranné známce, označení původu výrobků a užitnému vzoru.

(4) Software, který není součástí hardware, pořízený nebo vytvořený vlastní činností pojišťovny, chráněný i nechráněný autorským právem, se účtuje na účtu 204.

(5) Za ostatní nehmotný majetek (účet 205) se považují výsledky výzkumné a vývojové činnosti, které se uvádějí v rozvaze samostatnou položkou, a nehmotný majetek, který nelze zaúčtovat na jiný účet této účtové skupiny.

(6) Nehmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 201 v souladu s odpisovým plánem pojišťovny.

(7) Opravná položka k nehmotnému majetku se účtuje na účtu 209.

Článek III
Hmotný movitý majetek

(1) V této účtové skupině se účtuje o dlouhodobém hmotném movitém majetku (Čl. I odst. 2). Za hmotný majetek v účtové skupině 21 se považují zejména stroje, přístroj a zařízení, jejich části a součásti, dopravní prostředky, nástroje, zbraně a jejich části, součásti a příslušenství, světelné reklamy, nábytek, lůžkoviny a podobné potřeby, a dále všechny ostatní movité věci. Klasifikace hmotného majetku s provádí podle zvláštních předpisů. 23)

(2) Movitým majetkem na účtu 211 je majetek (věci) podle odstavce 1, který se odpisuje. Na tomto účtu se účtuje i o zvířatech, nejsou-li zásobami. V analytických účtech odděleně se člení na majetek provozní a neprovozní.

(3) Za hmotný majetek neodpisovaný (účet 216) se považují zejména umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů, kulturní památky (kromě tohoto majetku, který je finančním umístěním účtovaným na účtu 127).

(4) Hmotný majetek se odpisuje nepřímo (účet 218) v souladu s odpisovým plánem pojišťovny, v případě podílového spoluvlastnictví provádí každý spoluvlastník odpisování ze svého podílu. Opravné položky se účtují na účtu 219.

(5) V analytických účtech se vede příslušenství movitých věcí23).

(6) V analytických účtech pojišťovna jako pronajímatel vede odděleně případný hmotný majetek (účt. skup. 21) v leasingu.

Článek IV
Pořízení majetku

V této účtové skupině se účtuje o výdajích na pořízení nehmotného nebo hmotného majetku (účet 221) účtovaného v účtových třídách 1 i 2 . Poskytnuté zálohy (účet 222) představují částky, které byly poskytnuty třetím osobám při tomto způsobu pořízení majetku, odděleně v analytických účtech se vedou zálohy (splátky) na pozemky a stavby, které se uvádějí samostatnou položkou v rozvaze. Pokud je pořízení majetku dlouhodobé povahy, může dojít k přechodnému poklesu hodnoty těchto výdajů (účet 229), jde-li o trvalý pokles hodnotí vyúčtuje se na vrub nákladů jako škoda (účet 563).

Článek V
Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek

(1) Pokladna (účet 231) se člení v analytických účtech na tuzemskou měnu (Kč) a na cizí měny.

(2) Na účtu 232 se účtuje o ceninách, šecích, popř. jiných pokladních hodnotách. Analytické účty jsou v působnosti pojišťovny. Ceninami se rozumí zejména poštovní známky, kolky, úvěrové a platební karty, mají-li hodnotu, ze které bude po vydání do používání čerpáno. Nakládání s šeky se řídí zvláštními předpisy.24) V rozvaze se uvádějí v samostatné položce šeky.

(3) Peníze na cestě (účet 234) představují vyrovnání časového nesouladu mezi příjmem (výdejem) peněz z pokladny (účet 231) a běžnými účty (účet 235), popř. depozitními účty (účet 126), anebo časového nesouladu ve vztahu k úvěrovým účtům (účet 366, z účt. skup. 47) a mezi bankovními účty navzájem.

(4) Běžné účty představují peněžní prostředky pojišťovny u bank (účet 235), kromě depozit u banky (účet 126).

(5) Akcie emitované pojišťovnou a jí následně zpětně odkoupené se účtují na účtu 237 při snížení základního kapitálu. Údaj se uvádí v rozvaze samostatnou položkou. V ostatních případech se vlastní akcie účtují na účtu 121.

(6) Na účtu 239 se účtuje opravná položka, která se vztahuje k účtu 237.

Článek VI

Zrušen.

Článek VII
Ostatní aktiva

(1) Zásobami (účet 251 ) se rozumí veškeré movité věci, které nesplňují vymezení uvedené v Čl. I odst. 2.

(2) Na účtu 251 se účtuje pouze při inventarizaci.

(3) Pořízení zásob v průběhu běžného účetního období se účtuje přímo na vrub nákladů (účet 558). Počáteční zůstatek (skutečný stav zásob zjištěný inventurou za minulé účetní období) se na počátku následujícího účetního období odúčtuje z účtu 251 na vrub účtu 558. Skutečný stav zásob zjištěný inventurou za běžné účetní období se účtuje ve prospěch účtu 558 a na vrub účtu 251. Přitom se zaúčtuje případný přechodný pokles hodnoty zásob zjištěný pří inventarizaci jako rozdíl mezi pořizovací cenou a oceněním zásob při inventuře ve prospěch účtu 259 a na vrub účtu 559. Trvalý pokles hodnoty zásob se vyúčtuje na vrub nákladů jako škoda (účet 563).

(4) Významné položky zásob zejména dlouhodobého charakteru může pojišťovna účtovat jako náklady příštích období. Při tomto způsobu účtování zásob se jejich pořízení účtuje na vrub účtu 391 a ve prospěch účtu 363 (celková částka závazku). Při inventarizaci se rozdíl mezi skutečným stavem zásob zjištěným inventurou a stavem účtu 391, který představuje spotřebu zásob, zaúčtuje na vrub účtu 558 a ve prospěch účtu 391. Analytické účty zásob se vedou podle potřeb pojišťovny k účtu 391. Vymezení těchto případů účtování zásob si stanoví pojišťovna vnitřním předpisem.

(5) Odděleně v analytických účtech se sledují nesplněné (nedodané), ale vyúčtované dodávky zásob.

(6) Pojišťovna může stanovit vnitřním předpisem zásoby účtované přímo do spotřeby (účet 558), o nichž se nevedou analytické účty.

(7) Na účtu 252 se účtují aktiva (hodnoty), které nelze zaúčtovat na jiný účet v účtové třídě 2. Jde např. i o prostředky pojišťovny složené na účet u příslušného poštovního úřadu (zpravidla v zahraničí, tzv. šekové poštovní účty).

(8) Opravné položky se účtují na účtu 259.

Článek VIII
Vyřazování majetku

(1) Účtování o vyřazení hmotného a nehmotného majetku se provede postupy, které odpovídají způsobu jeho vyřazení (prodej, likvidace, bezúplatný převod, škoda apod.).

(2) Zůstatková cena majetku (účt. skup. 20, 21), který není plně odepsán se vyúčtuje na vrub účtu

a) 558, v případě prodeje nebo darování,
b) 563, v případě likvidace, škody nebo manka.

(3) Při vyřazení majetku z finančního umístění (účt. tř. 1) se zůstatková cena zaúčtuje na vrub účtu 555 nebo účtu 538 a ostatní náklady spojené s vyřazením na vrub účtu 551 nebo účtu 535.

(4) V případě zrušení prací spojených s pořizováním majetku se výdaje zúčtované na příslušném účtu v účtové skupině 22 jednorázově odepíší na vrub účtu 563.

(5) Při částečné likvidaci jednotlivého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, ocenění majetku se sníží o pořizovací cenu vyřazené věcí. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku. Přiměřeně se postupuje v případě nehmotného majetku.