Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Účet 389 – Dohadné účty pasivní

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Učet slouží k zachycení závazků vůči dodavateli v odhadové výši.

Výběr účetních případů s účtem 389

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Dohadná položka pasivní. Dodané zboží nevyfakturované. – VÚD 111 / 389
Nevyfakturované zboží – VÚD 504 / 389
Dohadná položka pasivní dodávka materiálu vydaná fa. v příštím roce. – VÚD 389 / 321
Dohadná položka na spotřebu el. energie, kdy fakturace proběhne v násled.roce (za období 09-12) – VÚD 502 / 389
Nevyfakturované dodávky dlouhodobého nehmotného majetku při uzavírání účetních knih – VÚD 041 / 389
Faktury za dlouhodobý nehmotný majetek, které do konce roku nedošly do účetní jednotky, majetek na cestě – PFA 041 / 389
Nevyfakturované dodávka dlouhodobého hmotného majetku, montážních prací a pod.vyúčtování koncem roku – VÚD 042 / 389
Zboží došle ke konci měsíce, na něž nedošla faktura – VÚD 131 / 389
Dohadné účty pasivní pokud při prodeji podniku nebo jeho části přecházejí na kupujícího – VÚD 389 / 372
Poměrná část silniční daně při účtování v hospodářském roce – VÚD 531 / 389
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 389
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 389 / 702

Inzerce ∇

Zálohy na energie

čtvrtletně placené zálohy na energie – VBÚ 314 / 221
DPH k zálohám- VBÚ 343 / 221
Účtování o energiích na konci roku – VÚD 389 / 321
Aktuální kalendářní rok – FAP 502 / 321
DPH k energiím – FAP 343 / 321
Zúčtování zálohy – FAP 321 / 314
Zúčtování DPH k zálohám – FAP 321 / 343
Vrácený přeplatek – VBÚ 221 / 321
Zúčtování dohadné položky do nákladu – VÚD 501 / 389

Vyúčtování nevyfakturovaných oprav a udržování

A)ke konci roku – VÚD 511 / 389
B)storno začátkem příštího roku – VÚD – 511 / -389

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

Účet 388 – Dohadné účty aktivní

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Účet slouží pro zaznamenání pohledávek kdy neznáme částku ani období např   neuzavřené řízení  s  pojišťovnou.

Výběr účetních případů s účtem 388

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Zúčtování dohadných položek aktivních na základě faktury – VÚD 311 / 388
Dohadná pohledávka – pojišťovnou přiznané ale dosud neuhrazené plnění – VÚD 388 / 648
Dohadné účty pasivní pokud při prodeji podniku nebo jeho části přecházejí na kupujícího – VÚD 371 / 388
Zúčtování rozdílu jestliže dohadná položka byla vyšší ve srovnání se skutečně přiznanou náhradou např. pojišťovnou – VÚD 648 / 388
Vyúčtování odhadu částek poplatků na pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv – VÚD 388 / 641
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 388 / 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 388
Pokud pojišťovny uhradí pouze část pohledávky rozdíl účtujeme – VÚD 548 / 388
Předpis pojistné náhrady – VÚD 378 / 388
Havárie auta, ketré bylo pojištěno – předpokládaná náhrada od pojišťovny na opravu auta 388 / 648
Služby, vyfakturujeme příští rok – odhad ceny – VÚD 388 / 602
VÚD přefakturace energií a služeb spojených s pronájem prostor-elektřina,plyn,vodné za období, které nebylo dodavateli vyfakturováno 388 / 502

Účet 385 – Příjmy příštích období

Účet 385 – Příjmy příštích období

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Běžné období výnos, příští období příjem.

Výběr účetních případů s účtem 385

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Příjem nájemného na BÚ v příštím roce – VBÚ 221 / 385
Zúčtování příjmů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí – VÚD 311 / 385
Provedené a odebrané výrobky nevyfakturované, avšak související s výkonem běžného období – VÚD 385 / 601
Příjmy příštích období – příjem nájemného předpis pro stávající rok – VÚD 385 / 602
Příjmy příštích období nepřijaté a nezahrnuté na účtech pohledávek, avšak související s výkony běžného období-nevyfakturované výrobky, výnosové provize, nevyfakturované práce a služby – VÚD 385 / 602
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 385
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 385 / 701
Nájemné za prosinec 2012, které bude dle smlouvy uhrazeno v Lednu 2013 – VD – VÚD 385 / 648

Účet 384 – Výnosy příštích období

Účet 384 – Výnosy příštích období

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Výběr účetních případů s účtem 384

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Výnosy příštích období – přijaté předplatné – VBÚ 221 / 384
Přijaté předplatné v běžném období – VÚD 602 / 384
Zúčtování předplatného v příštím období – VÚD 602 / 384
Předplatné za budoucí služby – VFA 311 / 384
Zúčtování časově rozlišených úroků – VÚD 384 / 662
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 384
Převod zůstatků účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 384 / 702
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 384
Zúčtování výnosů příštích období do období s nímž věcně souvisejí – VÚD 384 / 602

(Pokračování textu…)

Účet 383 – Výdaje příštích období

Účet 383 – Výdaje příštích období

Typ účtu: Pasivní
Druh účtu: Rozvahový

Běžné období náklad, příští období výdaj.

Výběr účetních případů s účtem 383

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Uhrazené nájemné – VBÚ 383 / 221
V budoucnu zaplacen výdaj na nájem a služby – VBÚ 383 / 221
Zúčtované nájemné zaplacené předem – VÚD 518 / 383
Nájemné, spotřeba služeb placená pozadu – VÚD 518 / 383
Zúčtování výdajů příštích období do období, s nímž věcně souvisejí – PFA 383 / 321
Převod zůstatku při otevírání účetních knih – VÚD 701 / 383
Zůstatek účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 383 / 702
Vyúčtování nákladů, jež s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn – premie a odměny placené po uplynutí roku – VÚD 521 / 383

(Pokračování textu…)

Účet 382 – Komplexní náklady příštích období

Účet 382 – Komplexní náklady příštích období

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Běžné období výdaj,příští období náklad.

Výběr účetních případů s účtem 382

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Komplexní náklady příštích období – VÚD 382 / 555
Účtování komplexních nákladů na tech. rozvoj a pod. v dalších letech – VÚD 555 / 382
Zúčtování nákladů na dlouhodobou propagaci dodavatelským způsobem – PFA 382 / 321
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 382 / 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 382

Účet 381 – Náklady příštích období

Účet 381 – Náklady příštích období

Typ účtu: Aktivní
Druh účtu: Rozvahový

Běžné období-výdaj, příští období náklad.

Výběr účetních případů s účtem 381

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Nájemné placené předem – VBÚ 381 / 221
Náklady příštích období zúčtování za reklamu – VBÚ 381 / 221
Náklady příštích období za reklamu placeno předem – VÚD 381 / 221
Nesouměrná platba při finančním leasingu u nájemce – VÚD 381 / 479
Vyúčtování časového rozlišení nájemného připadajícího na příslušné účetní období – VÚD 518 / 381
Zúčtování časového rozlišení nákladů na zařízení většího rozsahu drobného dlouhodobého majetku do používání připadající na příslušné období – VÚD 551 / 381
Zúčtování časového rozlišení dalších jednotlivých externích položek připadajících na příslušné účetní období – VÚD 548 / 381
Převod zůstatku účtu při otevírání účetních knih – VÚD 381 / 701
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 702 / 381
Zúčtování časového rozlišení předplatních jízdenek – VÚD 512 / 381
Časové rozlišení úroků – úroky placené dopředu (zúčtované do nákladů v následujícím účetním období 562 / 381
Mimořádná splátka hrazená v hotovosti – leasing – VPD 381 / 211