Účet 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Účet 588 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 624. Do 31.12. 2015 byl účet nazýván jako “Ostatní mimořádné náklady” – Ostatní mimořádné náklady účtujte od 1. 1. 2016 na účet 548 neb 568.

Výběr účetních případů s účtem 588

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Pořízení pěstitelských celků trvalých porostů ve vlastní režii – VÚD 025 / 588
Vnitropodniková faktura za výrobu dlouhodobého hmotného majetku, montážní práce, projektová práce, provedené ve vlastní režii – VÚD 042 / 588
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 588
VÚD – výroba software vlastní činnosti 013 / 588

Účet 587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Účet 587 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 623.

Výběr účetních případů s účtem 587

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Aktivace nehmotných výsledků výzkumu a vývoje. vytvořených vlastní činností za účelem obchodování – VÚD 012 / 587
Aktivace softwaru, vytvořeného vlastní činností za účelem obchodování – VÚD 013 / 587
Aktivace ocenitelných práv, vytvořených vlastní činností – VÚD 014 / 587
Aktivace ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, vytvořeného vlastní činností – VÚD 019 / 587
Pořízení ostatního dlouhodobého majetku ve vlastní režii – VÚD 029 / 587
Vnitropodniková fa. za dlouhodobý nehmotný majetek, provedený ve vlastní režii např. přepravné – VÚD 041 / 587
Převod zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 587

Účet 584 – Změna stavu zvířat

Účet 584 – Změna stavu zvířat

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 614. Do 31.12. 2015 byl účet nazýván jako “Tvorba a zúčtování mimořádných rezerv” – Tvorbu a zúčtování mimořádných rezerv účtujte od 1. 1. 2016 na účet 554 nebo 574.

Výběr účetních případů s účtem 584

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Aktivace zvířat – VÚD 124 / 584
Chovatelské a váhové přírůstky zvířat oceněné vlastními náklady – VÚD 124 / 584
Úbytek stavu mladých zvířat – VÚD 584 / 124
Nezaviněný úhyn mladých zvířat – VÚD 584 / 124
Bezplatné předání dar – VÚD 543 / 584
Přeřazení mladých zvířat do stavu dospělých zvířat – VÚD 026 / 584
Převod aktivního zůstatku účtu při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 584

Inzerce ∇

Manka a škody na mladých zvířatech způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům – VÚD 335 / 584
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 584
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 584
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 584

(Pokračování textu…)

Účet 583 – Změna stavu výrobků

Účet 583 – Změna stavu výrobků

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 613.

Výběr účetních případů s účtem 583

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Převod dokončených výrobků na sklad – VÚD 123 / 583
Vyskladnění prodaných výrobků – VÚD 583 / 123
Změna stavu výrobků – přírůstek – VÚD 123 / 583
Přebytky zásob výrobků – VÚD 123 / 583
Storno při vrácení nebo odmítnutí převzetí zásilky výrobků odběratelem – VÚD 123 / 583
Zúčtování výdaje výrobků ze skladu pro, vnitropodnikovou spotřebu, pro vlastní prodejny – VÚD 583 / 123
Poskytnuté výrobky za účelem pohoštění, dary – VÚD 513 / 583
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 583

Inzerce ∇

Použití statutárních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím – VÚD 423 / 431
B)ztráty minulých let – VÚD 423 / 429
C)na zvýšení základního kapitálu – VÚD 423 / 419
D)dodavatelským způsobem – VBÚ 423 / 221
E)ve vlastní režii – VÚD 423 / 583

Použití ostatních fondů na úhradu

A)ztráty běžného roku v roce následujícím – VÚD 427 / 431
B)ztráty minulých let – VÚD 427 / 429
C)dodavatelským způsobem – VBÚ 427 / 221
D)ve vlastní režii – VÚD 427 / 583
E)na zvýšení základního kapitálu – VÚD 427 / 419

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům – VÚD 335 / 582
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 582
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 582
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 583

Snížení ocenění zásob výrobků způsob B

A)v důsledku neopravitelného poškození – VÚD 549 / 583
B)při fyzické likvidaci v důsledku škod – VÚD 549 / 583

Manka a škody na výrobcích způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci – VÚD 335 / 583
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 583
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 583
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 583

Účet 582 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby

Účet 582 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 612. Do 31.12. 2015 byl účet nazýván jako “Škody” – Škody od 1. 1. 2016 účtujte na účet 549 nebo 569.

Výběr účetních případů s účtem 582

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Úbytky stavu polotovarů( přirozené úbytky zjištěné při inventarizaci) – VÚD 582 / 122
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 582

Inzerce ∇

Snížení ocenění zásob polotovarů vlastní výroby způsob B

A) důsledku neopravitelnosti poškození – VÚD 549 / 582
B)při fyzické likvidaci v důsledku škod – VÚD 549 / 582

Manka a škody na polotovarech vlastní výroby způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnancům – VÚD 335 / 582
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 582
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 582
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 583

Účet 581 – Změna stavu nedokončené výroby

Účet 581 – Změna stavu nedokončené výroby

Typ účtu: Nákladový – daňový
Druh účtu: Výsledkový

Od 1. 1. 2016 plně nahradil účet 611. Do 31. 12. 2015 byl účet nazýván jako “Náklady na změnu metody” – Náklady na změnu metody účtujte od 1. 1. 2016 na účet 548.

Výběr účetních případů s účtem 581

Účetní případ Zaúčtování
MD / D
Převod vlastních nákladů na dokončené výkony při oceňování nedokončené výroby ve výši přímých nákladů – VÚD 581 / 121
Vyúčtování vlastních nákladů na polotovary vlastní výroby předané na sklad – VÚD 581 / 121
Nedokončená výroba – úbytek – VÚD 581 / 121
Nedokončená výroba – přírůstek – VÚD 121 / 581
Přebytky zásob nedokončené výroby – VÚD 121 / 581
Zúčtování změny stavu zásob(snížení) nedokončené výroby – VÚD 581 / 121
Zúčtování změny stavu zásob (zvýšení) nedokončené výroby – VÚD 121 / 581
Převod zůstatku při uzavírání účetních knih – VÚD 710 / 581

Inzerce ∇

Vyúčtování nákladů na nedokončenou výrobu

A)převod přímých skutečných nákladů – VÚD 121 / 581
B)převod polotovarů vlastní výroby do další výrobní fáze – VÚD 121 / 122
C)zúčtování výrobní, provozní a správní režie, jestliže je součástí ocenění nedokončšení výroby – VÚD 121 / 581

Zúčtování vlastních nákladů předávaných výkonů

A)při předání do vlastních prodejen a sběren – VÚD 581 / 121
B)při předání do vlastních zásobovacích a odbytových útvarů – VÚD 581 / 121
C)při aktivací materiálu vlastní výroby – VÚD 581 / 121

Snížení ocenění zásob nedokončené výroby způsob účtování B

A)v důsledku neopravitelného poškození – VÚD 549 / 581
B)při fyzické likvidaci – VÚD 549 / 581

Manka a škody na nedokončené výrobě způsob B uplatněné

A)vůči zaměstnanci – VÚD 335 / 581
B)vůči společníkovi – VÚD 355 / 581
C)vůči jiné osobě – VÚD 378 / 581
D)zúčtované do nákladů – VÚD 549 / 581

(Pokračování textu…)