Účetnictví bank a jiných finančních institucí

 

Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce

Účetní jednotky zřizují v případě potřeby v rámci účtových skupin jednotlivých účtových tříd tyto syntetické účty.

Účtová třída 0 – Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)
01 Měnové pohledávky
Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem
Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank
Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty – vklady
Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty – úvěry
Poskytnuté úvěry tuzemským bankám
Ostatní pohledávky za tuzemskými bankami
Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a ostatním pohledávkám
02 Měnové závazky
Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
Závazky vůči bankám Evropského systému centrálních bank
Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům – vklady
Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům – úvěry
Účty peněžních rezerv
Emitované krátkodobé cenné papíry ČNB
Ostatní závazky vůči tuzemsku
Emitované oběživo
Účtová třída 1- Pokladní, bankovní a mezibankovní účty
11 Pokladní hodnoty
Pokladna
Zlato
Jiné pokladní hodnoty
  
12 Vklady a úvěry u emisních bank
Běžné účty u emisních bank
Účty peněžních rezerv u emisních bank
Termínové vklady u emisních bank
Poskytnuté úvěry emisním bankám
Termínové vklady emisních bank
Přijaté úvěry od emisních bank
  
13 Vklady, úvěry a ostatní závazky a pohledávky za jinými bankami
Běžné účty u jiných bank
Termínové vklady u jiných bank
Poskytnuté úvěry jiným bankám
Ostatní pohledávky za jinými bankami
Klasifikované úvěry, vklady a ostatní pohledávky za jinými bankami
Běžné účty jiných bank
Termínové vklady jiných bank
Přijaté úvěry od jiných bank
Ostatní závazky vůči jiným bankám
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům, vkladům a ostatním pohledávkám za jinými bankami
  
14 Vklady družstevních záložen (jen družstevní záložny)
Běžný účet družstevní záložny
Krátkodobé termínové vklady družstevní záložny
Dlouhodobé termínové vklady družstevní záložny
Krátkodobé termínové vklady jiných družstevních záložen
Dlouhodobé termínové vklady jiných družstevních záložen
Běžný účet jiných družstevních záložen
  
15 Úvěry a klasifikované úvěry družstevních záložen (jen družstevní záložny)
Poskytnuté krátkodobé úvěry družstevní záložně
Poskytnuté střednědobé úvěry družstevní záložně
Poskytnuté dlouhodobé úvěry družstevní záložně
Přijaté krátkodobé úvěry družstevní záložnou
Přijaté střednědobé úvěry družstevní záložnou
Přijaté dlouhodobé úvěry družstevní záložnou
Klasifikované úvěry poskytnuté družstevním záložnám
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům
  
16 Závazky z jiných hodnot
Závazky ve zlatě
Závazky z jiných hodnot
  
17 Závazky z cenných papírů
Závazky zve státních bezkuponových dluhopisů
Závazky z bezkuponových dluhopisů emisních bank
Závazky z ostatních bezkuponových dluhopisů
Závazky z kuponových dluhopisů
Závazky ze směnek
Závazky z cenných papírů zajištěných aktivy
Závazky z akcií
Závazky z podílových listů
  
Účtová třída 2 – Účty klientů
20 Zvláštní agendy ČNB (jen ČNB)
  
21 Standardní úvěry a ostatní pohledávky za klienty Krátkodobé úvěry
Střednědobé úvěry
Dlouhodobé úvěry
Ostatní pohledávky za klienty
Spotřební úvěry nekategorizované
Opravná položka ke spotřebním úvěrům nekategorizovaným
  
22 Vklady klientů
Běžné účty klientů
Termínové vklady klientů s výpovědní lhůtou
Termínové vklady klientů se splatností
Úsporné vklady klientů na požádání

Úsporné vklady klientů s výpovědní lhůtou

Úsporné vklady klientů se splatností
Ostatní krátkodobé závazky vůči klientům
Vkladové certifikáty
Vkladní listy
  
23 Přijaté úvěry od klientů
Přijaté úvěry od klientů
  
24 Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky za klienty
Sledované úvěry a ostatní pohledávky
Nestandardní úvěry a ostatní pohledávky
Pochybné úvěry a ostatní pohledávky
Ztrátové úvěry a ostatní pohledávky
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a ostatním pohledávkám za klienty
  
25 Agendy z pověření (jen ČSOB)
Vládní úvěry
Krytí vládních úvěrů
Centrální devizový zdroj
Krytí centrálního devizového zdroje
Aktivum nesměnitelných měn
Krytí aktiva nesměnitelných měn
Pasivum nesměnitelných měn
Krytí pasiva nesměnitelných měn
  
26 Emitované krátkodobé cenné papíry
Dluhopisy peněžního trhu
Ostatní dluhopisy
Směnky
  
27 Účelově vázané pohledávky a závazky vůči klientům
Účelově vázané vklady
Ostatní účelové pohledávky a závazky
  
28 Vklady a úvěry členů družstevních záložen (jen družstevní záložny)
Běžné účty
Krátkodobé termínové vklady
Dlouhodobé termínové vklady
Úsporné vklady
Poskytnuté krátkodobé úvěry
Poskytnuté střednědobé úvěry
Poskytnuté dlouhodobé úvěry
Klasifikované úvěry poskytnuté členům
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům
  
29 Zúčtování s orgány státu a obdobnými orgány (jen ČNB)
Rozpočtové příjmy státního rozpočtu
Rozpočtové výdaje státního rozpočtu
Rozpočtové příjmy rozpočtu územních samosprávných celků
Rozpočtové výdaje rozpočtu územních samosprávných celků
Vklady mimorozpočtových prostředků orgánů státu
Státní fondy a jiná zúčtování s rozpočtem České republiky
Příjmy územních samosprávných celků spravované finančními úřady
Pohledávky a závazky vlády ve vztahu k zahraničí
Zúčtování prostředků České republiky z minulých let
  
Účtová třída 3 – Cenné papíry, deriváty, ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
31 Pevné termínové operace
Pevné termínové operace s úrokovými nástroji
Pevné termínové operace s měnovými nástroji
Pevné termínové operace s akciovými nástroji
Pevné termínové operace s komoditními nástroji
Pevné termínové operace s úvěrovými nástroji
Zúčtování marží burzovních derivátů
  
32 Pohledávky a závazky z inkasa a ze zúčtování
Hodnoty k inkasu přijaté od korespondentů
Hodnoty k inkasu přijaté od klientů
Účty korespondentů s připsáním platby po jejím inkasu
Účty klientů s připsáním platby po jejím inkasu
Uspořádací účet pro zúčtování platebního styku
  
33 Pobočky a jednatelství
Tuzemské pobočky a jednatelství
Zahraniční pobočky a jednatelství – provozní prostředky
34 Různé pohledávky a závazky
Různí dlužníci
Různí věřitelé
Zúčtování se zaměstnanci
Poskytnuté provozní zálohy
Přijaté provozní zálohy
Zúčtování s orgány sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
Zúčtování se státním rozpočtem
Splatná daň z příjmů
Odložená daňová pohledávka a závazek
Opravná položka k pohledávkám
  
35 Časové rozlišení, dohadné účty, uspořádací účet
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Uspořádací účet kurzových rozdílů
  
36 Cenné papíry k prodeji a ostatní podíly
Státní bezkuponové dluhopisy
Bezkuponové dluhopisy emisních bank
Ostatní bezkuponové dluhopisy
Kuponové dluhopisy
Směnky
Cenné papíry zajištěné aktivy
Akcie
Podílové listy
Ostatní podíly
Opravná položka k ostatním podílům k prodeji
  
37 Pohledávky a závazky z obchodování s cennými papíry a z emise vlastních cenných papírů, závazky z příspěvků penzijního připojištění
Zúčtování s trhem cenných papírů
Upsané cenné papíry určené k umístění na veřejnosti Zúčtování s příkazci
Závazky z cenných papírů klientů svěřených do dispozice účetní jednotky
Pohledávky za akcionáři a členy družstevních záložen
Závazky vůči akcionářům a členům družstevních záložen
Závazky z emitovaných dluhopisů
Závazky z příspěvků penzijního připojištění (jen penzijní fondy)
  
38 Cenné papíry k obchodování
Státní bezkuponové dluhopisy
Bezkuponové dluhopisy emisních bank
Ostatní bezkuponové dluhopisy
Kuponové dluhopisy
Směnky
Cenné papíry zajištěné aktivy
Akcie
Podílové listy
  
39 Opce
Opce na úrokové nástroje
Opce na měnové nástroje
Opce na akciové nástroje
Opce na komoditní nástroje
Opce na úvěrové nástroje
  
Účtová třída 4 – Nehmotný, hmotný majetek, účasti, cenné papíry držené do splatnosti a ostatní dlouhodobé finanční investice, zahraniční pobočky a jednatelství
41 Dlouhodobé finanční investice
Účasti s rozhodujícím vlivem
Účasti s podstatným vlivem
Dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování
Státní bezkuponové dluhopisy držené do splatnosti Bezkuponové dluhopisy emisních bank držené do splatnosti
Ostatní bezkuponové dluhopisy držené do splatnosti
Kuponové dluhopisy držené do splatnosti
Směnky držené do splatnosti
Cenné papíry zajištěné aktivy držené do splatnosti
Opravná položka k dlouhodobým finančním investicím
  
42 Zahraniční pobočky a jednatelství
Prostředky dlouhodobě poskytnuté pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
Poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru pobočkám a jednatelstvím v zahraničí
Opravná položka k poskytnutým dlouhodobým úvěrům zvláštního charakteru
  
43 Hmotný majetek a pořízení hmotného majetku
Provozní hmotný majetek
Neprovozní hmotný majetek
Oprávky k hmotnému majetku
Pořízení provozního hmotného majetku a poskytnuté zálohy
Pořízení neprovozního hmotného majetku a poskytnuté zálohy
Opravná položka
  
47 Nehmotný majetek a pořízení nehmotného majetku
Zřizovací výdaje
Goodwill
Software
Ostatní nehmotný majetek
Oprávky k nehmotnému majetku
Pořízení nehmotného majetku a poskytnuté zálohy
Opravná položka
  
48 Zásoby
Zásoby
  
Účtová třída 5 – Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
50 Dotace a obdobné prostředky
Dotace
Prostředky obdobné dotacím
  
52 Emitované dlouhodobé cenné papíry
Bezkuponové dluhopisy
Kuponové dluhopisy
Hypoteční zástavní listy
Směnky
  
53 Podřízené finanční závazky
Podřízené přijaté úvěry a vklady od bank
Podřízené přijaté úvěry a vklady od nebankovních subjektů
Podřízené emitované dluhopisy
  
54 Rezervy
Rezervy
  
55 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
Rezervní fondy
Ostatní fondy ze zisku
Rizikový fond (jen družstevní záložny)
  
56 Základní kapitál a kapitálové fondy
Základní kapitál
Dlouhodobý závazek zahraniční pobočky vůči centrále
Emisní ážio
Vlastní akcie
Kapitálový fond podílového fondu (jen podílové fondy)
Ostatní kapitálové fondy
Oceňovací rozdíly z přepočtu čistých investic spojených s účastmi
Oceňovací rozdíly z přepočtu zajišťovacích derivátů
Fond na nové ocenění zlata (jen ČNB)
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (jen investiční, podílové a penzijní fondy)
  
57 Převedený hospodářský výsledek
Nerozdělený zisk z předchozích období
Neuhrazená ztráta z předchozích období
  
58 Závěrkové účty
Počáteční účet rozvážný
Konečný účet rozvážný
Účet zisku a ztráty
  
59 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
  
Účtová třída 6 – Náklady
61 Náklady na finanční činnosti
Náklady na úroky z cenných papírů
Náklady na ostatní úroky
Náklady na poplatky a provize
Náklady na operace s cennými papíry
Náklady na devizové operace
Náklady na derivátové operace
Náklady na ostatní operace
Náklady na tisk bankovek a ražbu mincí (jen ČNB)
  
63 Správní náklady
Náklady na zaměstnance
Sociální náklady
Daně a poplatky
Nakupované výkony
Odpisy hmotného majetku
Odpisy nehmotného majetku
  
65 Tvorba rezerv a opravných položek
Tvorba opravných položek
Tvorba rezerv
  
66 Ostatní provozní náklady
Odepsané pohledávky za bankami a družstevními záložnami
Odepsané pohledávky za klienty, členy družstevních záložen a ostatními dlužníky
Ztráty z postoupených pohledávek za bankami a družstevními záložnami
Ztráty z postoupených pohledávek za klienty a členy družstevních záložen
Podíl na ztrátě účastí v ekvivalenci
Ztráty z převodu účastí
Náklady z převodu hmotného a nehmotného majetku
Jiné provozní náklady
  
67 Mimořádné náklady
Mimořádné náklady
  
68 Daň z příjmů
Daň z příjmů – splatná
Daň z příjmů – odložená
Dodatečné odvody daně z přijmů
  
69 Vnitropodnikové náklady
Vnitropodnikové náklady
  
Účtová třída 7 – Výnosy
71 Výnosy z finančních činností
Výnosy z úroků z cenných papírů
Výnosy z ostatních úroků
Výnos z akcií a podílů
Výnosy z poplatků a provizí
Výnosy z pronájmu
Výnosy z operací s cennými papíry
Výnosy z devizových operací
Výnosy z derivátových operací
Výnosy z ostatních operací
Výnosy z emise bankovek a mincí (jen ČNB)
  
75 Použití rezerv a opravných položek
Použití opravných položek
Použití rezerv
  
76 Ostatní provozní výnosy
Výnosy z odepsaných pohledávek za bankami a družstevními záložnami
Výnosy z odepsaných pohledávek za klienty, členy družstevních záložen a ostatními dlužníky
Zisky z postoupených pohledávek za bankami a družstevními záložnami
Zisky z postoupených pohledávek za klienty a členy družstevních záložen
Podíl na zisku účastí v ekvivalenci
Zisky z převodu účastí
Výnosy z převodu hmotného a nehmotného majetku
Jiné provozní výnosy
  
77 Mimořádné výnosy
Mimořádné výnosy
  
79 Vnitropodnikové výnosy
Vnitropodnikové výnosy
  
  Účtová třída 8 – Vnitropodnikové účetnictví
  
Účtová třída 9 – Podrozvahové účty
91 Pohledávky a závazky z příslibů úvěrů a půjček
Poskytnuté přísliby úvěrů a půjček
Přijaté přísliby úvěrů a půjček
  
92 Pohledávky a závazky ze záruk
Poskytnuté záruky a ručení
Přijaté záruky a ručení
Poskytnutá přijetí směnek
Přijatá přijetí směnek
Poskytnuté záruky z převedených směnek
Přijaté záruky z převedených směnek
Poskytnutá směnečná rukojemství
Přijatá směnečná rukojemství
  
93 Pohledávky a závazky z akreditivů
Poskytnuté záruky z otevření akreditivů
Přijaté záruky z otevření akreditivů
Poskytnuté záruky z potvrzení akreditivů
Přijaté záruky z potvrzení akreditivů
94 Pohledávky a závazky ze spotových operací
Pohledávky ze spotových operací s úrokovými nástroji
Závazky ze spotových operaci s úrokovými nástroji
Pohledávky ze spotových operaci s měnovými nástroji
Závazky ze spotových operaci s měnovými nástroji
Pohledávky ze spotových operací s akciovými nástroji
Závazky ze spotových operaci s akciovými nástroji
Pohledávky ze spotových operaci s komoditními nástroji
Závazky ze spotových operaci s komoditními nástroji
  
95 Pohledávky a závazky z pevných termínových operací
Pohledávky z pevných termínových operací s úrokovými nástroji
Závazky z pevných termínových operaci s úrokovými nástroji
Pohledávky z pevných termínových operaci s měnovými nástroji
Závazky z pevných termínových operací s měnovými nástroji
Pohledávky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
Závazky z pevných termínových operací s akciovými nástroji
Pohledávky z pevných termínových operací s komoditními nástroji
Závazky z pevných termínových operaci s komoditními nástroji
Pohledávky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji
Závazky z pevných termínových operací s úvěrovými nástroji
  
96 Pohledávky a závazky z opčních operací
Pohledávky z opcí na úrokové nástroje
Závazky z opcí na úrokové nástroje
Pohledávky z opcí na měnové nástroje
Závazky z opcí na měnové nástroje
Pohledávky z opcí na akciové nástroje
Závazky z opcí na akciové nástroje
Pohledávky z opcí na komoditní nástroje
Závazky z opcí na komoditní nástroje
Pohledávky z opcí na úvěrové nástroje
Závazky z opcí na úvěrové nástroje
  
97 Pohledávky a závazky ze zástav a závazky z kolaterálu
Poskytnuté nemovité zástavy
Přijaté nemovité zástavy
Poskytnuté peněžní zástavy
Přijaté peněžní zástavy
Poskytnuté zástavy – cenné papíry
Přijaté zástavy – cenné papíry
Poskytnuté ostatní zástavy
Přijaté ostatní zástavy
Přijaté kolaterály – cenné papíry
  
98 Pohledávky a závazky z hodnot v úschově, správě, uložení a z obhospodařovaných hodnot
Hodnoty předané do úschovy
Hodnoty převzaté do úschovy
Hodnoty předané do správy
Hodnoty převzaté do správy
Hodnoty předané k uložení
Hodnoty převzaté k uložení
Hodnoty předané k obhospodařování
Hodnoty převzaté k obhospodařování
Zásoby české měny (jen ČNB)
  
99 Uspořádací a evidenční účty
Uspořádací účet operací s úrokovými nástroji
Uspořádací účet operací s měnovými nástroji
Uspořádací účet operací s akciovými nástroji
Uspořádací účet operací s komoditními nástroji
Uspořádací účet operací s úvěrovými nástroji
Odepsané pohledávky
Zásoba hodnot v evidenci
Jiné hodnoty v evidenci
Pomocné souvztažné účty
(Visited 610 times, 1 visits today)