Účet 121 – Nedokončená výroba

Výklad (komentář) k účtu

Hlavní charakteristikou tohoto účtu je, že se zde sleduje nedokončená (rozpracovaná) výroba, její přírůstky a úbytky.

Pro tento účet platí, že:

před zahájením účtování o přírůstcích a úbytcích rozpracované výroby (viz nedokončená výroba) je možno jako první účetní operaci zaúčtovat změnu ve způsobu ocenění (změnu metody); v souladu se ZoÚ je však třeba dodržovat zásadu konzistence mezi účetními obdobími (tj. zásadu věcné a metodické stálosti), nutnou změnu je třeba uvést v příloze k účetní závěrce, včetně vyčíslení vlivu na výsledek hospodaření ;
v průběhu účetního období se na tomto účtu účtuje pouze při průběžném účtování zásob způsobem A (viz heslo Zásoby, část Účtování zásob průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B); při periodickém účtování zásob způsobem B zůstává po celé účetní období stav tohoto účtu nezměněn, celé účetní období běžného roku je vykázán počáteční stav (resp. konečný stav skutečné rozpracované výroby k datu uzavírání účetních knih minulého účetního období).

Zásada: úbytek nedokončené výroby je vždy v ocenění, ve kterém je účtován její přírůstek.

Účtování

•  K prvnímu dni účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem podle zvláštních právních předpisů, ke dni, kterým nastanou účinky rozhodnutí o úpadku nebo ke kterému nastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, ke dni, kterým nastanou účinky schválení reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění reorganizačního plánu, ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky splnění plánu oddlužení, nebo ke dni, který pro sestavení zahajovací rozvahy stanoví zvláštní právní předpis) zůstatek účtu odpovídá skutečnému stavu nedokončené výroby (doloženému inventarizačním zápisem) k datu uzavírání účetních knih předchozího účetního období.
V průběhu účetního období při způsobu A účtování zásob
na stranu MD
účtu je účtován zejména přírůstek zásob nedokončené výroby oceněné ve vlastních nákladech;
účtovat je možno při každém přírůstku nedokončené výroby, ale také pouze týdně, dekádně, měsíčně (dle vnitřní organizace skladového hospodářství účetní jednotky),
na stranu D účtu se účtuje úbytek nedokončené výroby oceněné ve vlastních nákladech;
účtuje se při každém úbytku nedokončené výroby, ale také pouze týdně, dekádně, měsíčně (dle vnitřní organizace skladového hospodářství účetní jednotky).
Při uzavírání účetních knih vykazuje účet skutečný celkový stav nedokončené výroby ke konci rozvahového dne (doložený inventarizačním zápisem – viz inventarizace), shodně při způsobu A i B účtování zásob.

 

Základní souvztažnosti

Č. op.

Operace

MD

D

Pozn.

při způsobu A účtování zásob
1)

Převod zůstatku účtu při otevření účetních knih

121

701

2)

Vyúčtování změn ve způsobu ocenění

*1)

zvýšení ocenění

121

426

snížení ocenění

426

121

3) Přírůstek zásob nedokončené výroby (vyúčtování nákladů)

121

581

*2)

4)

Úbytek nedokončené výroby při prodeji neskladované výroby

581

121

5)

Úbytek při převodu z nedokončené výroby do polotovarů vlastní výroby

581

121

6)

Úbytek při převodu z nedokončené výroby do hotových výrobků

581

121

7)

Likvidace nedokončené výroby (doložena protokolem o likvidaci)

581

121

alternativně: likvidace doložena protokolem

548/005

121

*3)

8)

Likvidace nedokončené výroby (nedoložena protokolem o likvidaci)

549

121

9) Změna vnitropodnikových cen (vyúčtování rozdílů)

 *4)

zvýšení

121

581

snížení

581

121

10)

Inventarizace

úbytek do normy přirozených úbytků

581

121

manka a škody nad normu

549

121

přebytek nedokončené výroby

121

581

11)

Převod zůstatku při uzavírání účetních knih

702

121

při způsobu B účtování zásob
12)

Převod zůstatku účtu při otevření účetních knih

121

701

13)

Uzavírání účetních knih

převod počátečních stavů

581

121

stav zásob podle inventarizace

121

581

 *5)

14)

Převod zůstatku při uzavírání účetních knih

702

121


*1) v souladu s § 7 odst. 3 ZoÚ
*2) v ocenění ve vlastních nákladech v souladu s vnitropodnikovou směrnicí účetní jednotky
*3) viz účet 548/005
*4) odlišné dopady jsou při změně způsobu oceňování [operace č. 2)] a při změně ceny (viz heslo přecenění)
*5) proúčtování mank a škod, likvidace nebo přebytků je na shodných účtech jako u způsobu účtování A (provádí se pouze na konci účetního období)

Nesprávnosti v účtování

Základní chybou je nevytvoření dostatečných interních pravidel (viz účetní záznamy) o účtování a oceňování zásob nedokončené výroby (viz heslo zásoby). Zásoby rozpracované výroby jsou mnohdy vyskladňovány v jiném ocenění, než v jakém jsou oceněny při jejich přírůstku. V praxi se často zapomíná, že rozpracované mohou být i nehmotné výsledky činnosti účetní jednotky (projekty, software apod.), které je třeba alespoň k datu účetní závěrky ocenit a zaúčtovat. Povinností je provedení roční inventarizace.

Základní pravidla je třeba v účetní jednotce vydat ještě před zahájením účtování o nedokončené výrobě.

Vztah k účetní závěrce

Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Stav syntetického účtu 121-Nedokončená výroba (k okamžiku uvedenému v záhlaví výkazu) je vykazován:

v rozvaze sestavené v plném rozsahu v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu – „rozšířené“ (mohou sestavit malé účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C.I. Zásoby,
v rozvaze sestavené ve zkráceném rozsahu (mohou sestavit mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem) v části Aktiva (ve sloupci „brutto“)
ř. označený C. Oběžná aktiva.

Analytické členění

Analytické členění účtů není předepsáno, závisí na vnitřních podmínkách účetní jednotky. Vhodné je například sledování podle druhů, podle jednotlivých zakázek rozpracované výroby apod.

Účetní doklady

Účetními doklady, pokud splňují náležitosti dané § 11 ZoÚ, jsou obvykle:

•  interní doklady nebo
příjemky, výdejky, případě převodky podle vnitřních pravidel účetní jednotky.

Daňové aspekty

ZDP respektuje interní pravidla o zásobách, která v souladu s účetními předpisy vydala účetní jednotka jako závazný vnitřní předpis. ZDP řeší v oblasti zásob vymezení podmínek pro uznání škod do daňově uznatelných nákladů.

Likvidace nedokončené výroby

Daňově uznatelným nákladem je i hodnota likvidované nedokončené výroby, včetně dalších výdajů souvisejících s likvidací, za podmínky, že likvidace byla prokazatelně provedena. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede:

důvody likvidace,
způsob likvidace,
čas a místo provedení likvidace,
specifikaci předmětů likvidace,
způsob naložení se zlikvidovanými předměty,
pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

Právní úprava

•  Zejména § 8, 24, 25, 29 a 30 ZoÚ
§ 9, 49 a příloha č. 1 Vyhlášky
ČÚS č. 015 Zásoby
§ 23 odst. 10, § 24 odst. 2 písm. l) a zg), § 24 odst. 10, § 25 odst. 1 písm. n), § 25 odst. 2 ZDP
(Visited 2 212 times, 1 visits today)
Share