ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POJIŠTOVNY

ÚČTOVÁ OSNOVA PRO POJIŠTOVNY

Účtová třída 1 – Finanční umístění (investice)

10 – Pozemky a stavby (nemovitosti)
101 – Pozemky
102 – Stavby
108 – Oprávky ke stavbám
109 – Opravné položky

11 – Finanční umístění v podnicích třetích osob a ostatní dlouhodobé pohledávky
111 -Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem
112 – Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem
113 – Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s rozhodujícím vlivem
114 – Půjčky poskytnuté podnikům s rozhodujícím vlivem
115 – Obligace a ostatní dluhopisy vydané podniky s podstatným vlivem
116 – Půjčky poskytnuté podnikům s podstatným vlivem
117 – Ostatní majetkové účasti
118 – Ostatní dlouhodobé pohledávky
119 – Opravné položky

12 a 15 – Ostatní finanční umístění
121 – Cenné papíry s proměnlivým výnosem
122 – Cenné papíry s pevným výnosem
123 – Finanční umístění v investičních společnostech, investičních fondech a v investičních sdruženích
124 – Hypotékární půjčky
125 – Ostatní půjčky
126 – Depozita u bank
127 – Ostatní finanční umístění
129 – Opravné položky

151 – Pevné termínové operace
152 – Nakoupené opce
153 – Prodané opce

13 -Depozita při aktivním zajištění
131 – Pohledávky ze složených depozit
139 – Opravné položky

14 -Finanční umístění jménem pojištěných
141 – Pohledávky z finančního umístění jménem pojištěných
149 – Opravné položky

Účtová třída 2 – Nehmotný, hmotný a finanční majetek

20 -Nehmotný majetek
201 -Zřizovací výdaje
202 – Goodwill
203 – Průmyslová a podobná práva
204 – Software
205 – Ostatní nehmotný majetek
208 – Oprávky k nehmotnému majetku
209 – Opravné položky

21 – Hmotný movitý majetek
211 – Movitý majetek
216 – Hmotný majetek neodpisovaný
218 – Oprávky k odpisovanému hmotnému majetku
219 – Opravné položky

22 -Pořízení majetku
221 – Pořízení nehmotného a hmotného majetku
222 – Poskytnuté zálohy na pořízení nehmotného a hmotného majetku
229 – Opravné položky

23 – Pokladní hodnoty a ostatní finanční majetek
231 – Pokladna
232 – Jiné pokladní hodnoty
234 – Peníze na cestě
235 – Běžné účty
237 – Vlastní akcie
239 – Opravná položka

24 – Zvláštní bankovní účty k fondům zdravotních pojišťoven
241 – Bankovní účet základního fondu
242 – Bankovní účet rezervního fondu
243 – Bankovní účet provozního fondu
244 – Bankovní účet sociálního fondu
245 – Bankovní účet fondu reprodukce investičního majetku

25 – Ostatní aktiva
251 – Zásoby
252 – Ostatní aktiva
259 – Opravné položky

Účtová třída 3 – Pohledávky, závazky a přechodné účty

30 – Pohledávky z přímého pojištění a zajištění

301 – Pohledávky z přímého pojištění za pojistníky
302 – Pohledávky za zprostředkovateli (makléři)
303 – Pohledávky při operacích zajištění
308 – Ostatní pohledávky z přímého pojištění a zajištění
309 – Opravné položky

31 – Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění
311 – Pohledávky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
312 – Pohledávky vůči poskytovatelům zdravotní péče
313 -Pohledávky z přerozdělení pojistného
315 – Pohledávky z náhrad škod veřejného zdravotního pojištění
316 – Pohledávky z přeplatků do zajišťovacího fondu
318 – Ostatní pohledávky z veřejného zdravotního pojištění

32 – Ostatní pohledávky
321 – Pohledávky za upsaný základní kapitál
322 – Pohledávky z vystavených dluhopisů
323 – Různí dlužníci
324 – Směnky k inkasu
325 – Eskontované pohledávky
327 – Poskytnuté provozní zálohy
328 – Ostatní pohledávky
329 – Opravné položky

33 – Závazky z přímého pojištění a zajištění
331 – Závazky z přímého pojištěni vůči pojištěným
332 – Závazky vůči zprostředkovatelům (makléřům)
333 – Závazky při operacích zajištění
338 – Ostatní závazky z přímého pojištění a zajištění

34 – Závazky z veřejného zdravotního pojištění
341 – Závazky z veřejného zdravotního pojištění za plátci pojistného
342 – Závazky vůči poskytovatelům zdravotní péče
343 – Závazky z přerozdělení pojistného
346 – Závazky vůči zajišťovacímu fondu
348 – Ostatní závazky z veřejného zdravotního pojištění

35 – Zaměstnanci a instituce

351 – Závazky k zaměstnancům ze závislé činnosti
352 – Závazky z vkladů zaměstnanců
353 – Ostatní závazky vůči zaměstnancům
354 – Pohledávky za zaměstnanci
355 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
359 – Opravné položky

36 – Ostatní závazky
361 – Závazky z upsaných majetkových účastí
362 – Emitované dluhopisy
363 – Různí věřitelé
364 – Směnky k úhradě
365 – Eskontní úvěry
366 – Krátkodobé úvěry
367 – Půjčky zaručené dluhopisem
368 – Přijaté provozní zálohy
369 – Ostatní závazky

37 – Zúčtování daní a dotací
371 – Daň z příjmů
372 – Ostatní přímé daně
373 – Nepřímé daně a poplatky
374 – Dotace ze státního rozpočtu
375 – Ostatní dotace
377 – Odložený daňový závazek nebo pohledávka

39 – Přechodné účty aktiv a pasiv
391 – Náklady příštích období
392 – Výdaje příštích období
393 – Výnosy příštích období
394 – Příjmy příštích období
397 – Dohadné účty aktivní
398 – Dohadné účty pasivní
399 – Vnitřní zúčtování

Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

40 – Základní kapitál a kapitálové fondy
401 – Základní kapitál
402 – Emisní ážio
403 – Ostatní kapitálové fondy
404 – Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků kapitálové fondy zdravotních pojišťoven
406 – Provozní fond
407 – Sociální fond
408 – Fond investičního majetku
409 – Fond reprodukce investičního majetku

41 – Fondy ze zisku a převedené výsledky
411 – Zákonný rezervní fond
412 – Ostatní fondy
413 – Nerozdělený zisk minulých let
414 – Neuhrazená ztráta minulých let

42 – Hospodářský výsledek
421 – Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

43 – Fondy veřejného zdravotního pojištění
431 – Základní fond
433 -Rezervní fond

44 – Technické rezervy
441 – Rezerva na nezasloužené pojistné
442 – Rezerva pojistného životních pojištění
443 – Rezerva na pojistná plnění
444 – Rezerva na prémie a slevy
445 – Vyrovnávací rezerva
446 – Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
447 – Rezerva pojistného neživotních pojištění
449 – Jiné rezervy

45 – Rezervy na ostatní rizika a ztráty
451 – Rezervy zákonné
452 – Rezerva na daň z příjmů
453 – Rezerva na restrukturalizaci
459 – Ostatní rezervy

46 – Depozita při pasivním zajištění
461 – Závazky ze složených depozit

47 – Dlouhodobé úvěry
471 – Bankovní úvěry
472 – Ostatní úvěry

48 – Dlouhodobé závazky
481 – Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
482 – Závazky k podnikům s podstatným vlivem
483 – Emitované dluhopisy
484 – Závazky z nájmu
485 – Přijaté zálohy
486 – Návratné dotace
487 – Půjčky zaručené dluhopisem
489 – Ostatní dlouhodobé závazky

49 – Financování pojištění odpovědnosti
491 – Garanční fond Kanceláře

Účtová třída 5 – Náklady

50 až 51 – Technický účet k neživotnímu pojištění
501 – Náklady na pojistná plnění
502 – Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
503 – Tvorba rezervy na pojistná plnění
504 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná plnění
505 – Tvorba rezervy na nezasloužené pojistné
506 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na nezasloužené pojistné
507 – Tvorba jiných rezerv
508 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě jiných rezerv
509 – Tvorba vyrovnávací rezervy
511 – Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
512 – Správní režie
514 – Pojistné prémie a slevy
515 – Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
518 – Ostatní technické náklady
519 – Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech

52 až 54 – Technický účet k životnímu pojištění
521 -Náklady na pojistná plnění
522 – Podíl zajišťovatelů na nákladech na pojistná plnění
523 – Tvorba rezervy na nezasloužené pojistné
524 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na nezasloužené pojistné
525 – Tvorba rezervy na pojistná plnění
526 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy na pojistná plnění
527 – Tvorba rezervy pojistného životních pojištění
528 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě rezervy pojistného životního pojištění
529 – Tvorba jiných rezerv
531 – Podíl zajišťovatelů na tvorbě jiných rezerv
532 – Pořizovací náklady (výdaje) na pojistné smlouvy
533 – Správní režie
535 -Náklady na finanční umístění
536 – Pojistné prémie a slevy
537 – Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
538 – Náklady na realizaci finančního umístění
539 -Úbytky hodnoty finančního umístění
541 – Podíl zajišťovatelů na prémiích a slevách
547 – Ostatní technické náklady
548 – Podíl zajišťovatelů na ostatních technických nákladech

55 až 57 – Netechnický účet
551 – Náklady na finanční umístění
554 – Tvorba opravných položek k finančnímu umístění
555 – Náklady na realizaci finančního umístění
558 – Ostatní náklady
559 – Tvorba opravných položek k majetku
561 – Tvorba rezerv na rizika a ztráty
562 – Daně a poplatky
563 – Mimořádné náklady
564 – Úbytky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění
571 – Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
572 – Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
573 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná
574 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – odložená
575 – Dodatečné platby daně z příjmů

59 – Vnitropodnikové převody pojišťoven
591 – Vnitropodnikové převody nákladů

Účtová třída 6 – Výnosy

60 až 61 – Technický účet k neživotnímu pojištění
601 – Předepsané hrubé pojistné
602 – Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
603 – Použití rezervy na pojistná plnění
604 – Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná plnění
605 – Použití rezervy na nezasloužené pojistné
606 – Podíl zajišťovatelů na použití rezervy nezasloužené pojistné
607 – Použití jiných rezerv
608 -Podíl zajišťovatelů na použití jiných rezerv
609 – Použití vyrovnávací rezervy
611 – Převedené výnosy z finančního umístění z netechnického účtu
613 -Provize od zajišťovatelů
616 – Podíly na ziscích
617 – Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
618 – Ostatní technické výnosy
619 – Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech

62 až 64 – Technický účet k životnímu pojištění
621 – Předepsané hrubé pojistné
622 – Předepsané hrubé pojistné postoupené zajišťovatelům
623 – Použití rezervy na nezasloužené pojistné
624 – Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na nezasloužené pojistné
625 – Použití rezervy na pojistná plnění
626 – Podíl zajišťovatelů na použití rezervy na pojistná plnění
627 – Použití rezervy pojistného životních pojištění
628 – Podíl zajišťovatelů na použití rezervy pojistného životních pojištění
629 – Použití jiných rezerv
631 – Podíl zajišťovatelů na použití jiných rezerv
634 – Výnosy z majetkových účastí
635 – Výnosy z pozemků a staveb
636 – Výnosy z ostatních složek finančního umístění
637 – Použití opravných položek k finančnímu umístění
638 – Výnosy z realizace finančního umístění
639 – Přírůstky hodnoty finančního umístění
641 – Podíly na ziscích
642 – Podíly na ziscích postoupené zajišťovatelům
643 – Provize od zajišťovatelů
647 – Ostatní technické výnosy
648 – Podíl zajišťovatelů na ostatních technických výnosech
649 – Převod výnosů z finančního umístění na netechnický účet

65 až 67 – Netechnický účet
651 – Výnosy z majetkových účastí
652 – Výnosy z pozemků a staveb
653 – Výnosy z ostatních složek finančního umístění
654 – Použití opravných položek k finančním umístěním
655 – Výnosy z realizace finančního umístění
656 – Převedené výnosy finančního umístění z technického účtu k životnímu pojištění
657 – Převod výnosů z finančního umístění na technický účet neživotního pojištění
658 – Ostatní výnosy
659 – Použití opravných položek k majetku
661 – Použití rezerv na rizika a ztráty
663 – Mimořádné výnosy
664 – Přírůstky hodnoty finančního umístění nebo jiná přecenění

69 – Vnitropodnikové převody pojišťoven
691 – Vnitropodnikové převody výnosů

Účtová třída 7 – Závěrkové účty a podrozvahové účty

70 – Účty rozvažné
701 – Počáteční účet rozvažný
702 – Konečný účet rozvažný

71 – Účet zisků a ztrát
711 – Účet zisků a ztrát
712 – Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění
713 – Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k životnímu pojištění
714 – Zúčtování hospodářského výsledku netechnického účtu

72 – Podrozvahové účty
721 – Hodnoty dané do zástavy
722 – Hodnoty přijaté do zástavy
723 – Směnky k inkasu použité k úhradě do doby jejich splatnosti
724 – Jiné hodnoty v evidenci
725 – Závazky z leasingu
726 – Nároky poškozených ze zákonného pojištění uplatněné u České pojišťovny, a. s.
727 – Nároky poškozených z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uplatňované u Kanceláře
728 – Evidenční účet pro výsledek zajištění
729 – Evidenční účty

73 – Podrozvahové účty

Účtová třída 8 a 9 – Vnitropodnikové účetnictví pojišťoven

 

(Visited 336 times, 1 visits today)